Del av Stuverum 1:9

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ägaren till Stuverums gård planlade i början av 2000-talet ett område invid Gamlebyviken för stugbebyggelse som komplement till övrig verksamhet på gården. På gården bedrivs exempelvis besöks- och ridverksamhet som utvecklats successivt och där ytterligare investeringar pågår bland annat genom färdigställande av ett ridhus.

Det planlagda området medger mindre uthyrningsstugor som i praktiken möjliggör stugor i en våning med sovloft. Sedan planen togs fram har kraven kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utökats rent lagstiftningsmässigt men även inom besöksnäringen har kraven och förväntningarna utökats. En större grupp inom besöksnäringen är pensionärer och äldre som gärna reser och övernattar över hela året men då ofta söker ett boende med en standard som passar de behov man har. En stuga med trappa mellan olika våningar är i de flesta fall ett alternativ som väljs bort.

Ändringen av befintlig plan har syftet att möjliggöra att större stugor möjliggörs i ett plan men med en minskning av det totala antalet stugor så att den sammantagna exploateringen trots allt blir lämplig inom området.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig plan beskrivs i denna handling som skall läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna.

Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Upphävandet av planen handläggs enligt standardförfarande. Förslaget har efter samråd bearbetats och är nu klart för granskning. Granskningstiden är från den 31 mars 2017 till den 18 april 2017.

Under granskningen har berörda boende, sakägare och remissinstanser möjlighet att komma in med synpunkter. Därefter kan ändringen antas av kommunstyrelsen. Om ingen överklagar beslutet vinner det laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits. Antagandet bör kunna innan sommaren 2017 Den som inte framfört synpunkter under granskningen kan förlora att senare överklaga upphävandet av planen.

Konsekvenserna av ändringen framgår av bifogad plan- och genomförandebeskrivning. Ändringen bedöms förenlig med översiktsplanen. Strandskyddet är upphävt inom planområdet.

Synpunkter?

Eventuella synpunkter skall vara samhällsbyggnadsenheten tillhanda senast den 18 april 2017.

Synpunkter lämnas till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post vasterviks.kommun@vastervik.se.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Daniel Niklasson, planarkitekt, e-post daniel.niklasson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 63.

Sidan senast granskad den 27 december 2016
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)