Nyheter planarbete

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Samråd detaljplan för del av Blanka 1:18

2017-05-22

Detaljplan för del av Blanka 1:18 är nu klar för samråd. Samrådet sker mellan den 23 maj och den 9 juni 2017.  Läs mer om vad planen innebär och hur du har möjlighet...

Geotekniska undersökningar i Jenny

2017-05-17

Under de kommande två veckorna kommer konsultföretaget ÅF på kommunens uppdrag att genomföra översiktliga geotekniska undersökningar vid Jenny. Undersökningarna är en del i ett pågående planarbete för...

Granskning detaljplan Blankaholm

2017-04-12

Detaljplanen för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera är ute på granskning till och med den 5 maj 2017. Läs mer om planarbetet: Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blank...

Granskning detaljplan Stuverum 1:9

2017-03-31

Detaljplanen för Del av Stuverum 1:9 på Norrlandet föreslås ändras. Förslaget till ändring är nu klart för granskning. Läs mer om planarbetet: Detaljplan Del av Stuverum 1:9

Granskning detaljplan Gränsö hotell

2017-03-29

Detaljplanen för Gränsö 1:195 m.fl., Gränsö hotell, är nu klar för granskning. Mer information om planarbetet: Detaljplan Gränsö 1:195 m.fl.

Samråd detaljplan Näset, Loftahammar

2017-03-27

Detaljplanen för Tångered 2:98 med flera, Näset i Loftahammar är nu klar för samråd. Läs mer om planen: Detaljplan Näset.

Detaljplaner för Grönö och Gamla vattentornet är klara

2017-03-09

Detaljplanerna för Grönö på Hornslandet och för Gamla vatttentornet i centrala Västervik är nu klara för antagande. Planerna kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 13 mars och på kommunfullmäktig...

Samråd ändring av detaljplan Stuverum 1:9

2016-12-27

Detaljplanen för del av Stuverum 1:9 invid Stuverums gård föreslås ändras. Ändringen innebär att något större byggnader kan byggas på platsen och att antalet byggnader begränsas något jämfört med dage...

Samråd detaljplan Blankaholm

2016-12-22

Detaljplan för del av Blanka 1:40 och Blanka 1:186 med flera är nu klar för samråd. Samrådet sker mellan den 23 december 2016 och den 23 januari 2017.  Läs mer om va...

Tillägg till detaljplan del av Västervik 3:1, Lunnargatan (Bussen - ICA MAXI)

2016-12-20

Ändringen av detaljplanen för del av Västervik 3:1. Lunnargatan, delen kvarteret Bussen  (ICA Maxi) är ute för samråd till och med den 9 januari 2017. Läs mer om planarbetet: Bussen (ICA Maxi).

Samråd detaljplan Gränsö Slottshotell

2016-11-01

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på en ändring av detaljplanen för Gränsö Slottshotell. Planen är tillgänglig för samråd fram till den 23 november. Läs mer om planarbetet: Detaljplan för Gränsö...

Utställning av Horn detaljplan 6 Grönö

2016-10-04

Detaljplan 6 Grönö på Hornslandet är under utställning från den 7 oktober till den 4 november. Lär mer om planarbetet: Utställning av detaljplan 6 Grönö

Svetsaren 1 och 2, Saab Barracuda Gamleby

2016-09-29

Detaljplanen för Svetsaren 1 och 2, Saab Barracuda, Gamleby är föremål för granskning från den 26 september till den 24 oktober. Läs mer om detaljplanen: Detaljplan Svetsaren 1 och 2

Ändring av detaljplan Hammarsbadet Gamleby

2016-09-15

Detaljplanen är föremål för granskning från den 15 september till den 30 september. Läs mer om planarbetet och hur du lämnar synpunkter: Granskning av ändring av detaljplan för Hammarsbadet Västervik ...

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Överum har vunnit laga kraft

2016-09-12

Kommunfullmäktige beslutade att anta fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Överum 2016-06-20 som sedan vann laga kraft 2016-07-22, då den inte överklagats.

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Överum

2016-06-30

Kommunfullmäktige beslutade att anta fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Överum 2016-06-20 som sedan vann laga kraft 2016-07-22, då den inte överklagats. Sammanfattning av FÖP Överum ...

Rättsprocessen för detaljplan för Lugnet avgjord

2016-06-01

Detaljplanen för området Lugnet på Norrlandet har sedan planen antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2015 överklagats till både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Båda instanserna har a...

Granskning av Detaljplan för Högaffeln 7

2016-05-18

Detaljplanen för Högaffeln 7 som möjliggör en restaurang invid Timmergatan i Västervik är nu klar för granskning. Granskningen pågår till den 7 juni. Planhandlingar

Detaljplan Lugnet - överklagande avslås

2016-05-09

Mark- och Miljödomstolen i Växjö har den 9 maj fattat beslut om att avslå det överklagande som skett av kommunens beslut om att anta en ny detaljplan för området Lugnet på Norrlandet. Mark- och Miljöd...

Detaljplan Horn 3 klar för antagande

2016-04-27

Detaljplanen för Del av Horn 1:18, detaljplan 3 på Hornslandet, är nu klar för antagande. Planen är den näst sista av sammanlagt tio detaljplanen för Hornslandet. Planhandlingar

Samråd för ändring av detaljplanen för Hammarsbadet

2016-04-20

Syftet med ändringen av detaljplanen för Hammarsbadet Gamleby 2:1 m.fl. är att tillåta långtidsuppställning av husvagnar samt villavagnar i norra delen av Hammarsbadets camping. Samrådstiden är d...

Detaljplan Högaffeln 7 på samråd

2016-03-17

Detaljplan för Högaffeln 7 invid Timmergatan är på samråd under perioden 22 mars - 19 april 2016. Planen möjliggör etablering av en restaurang ut mot infarten med infart från Timmergatan. Pl...

Detaljplan Högaffeln 7 på samråd

2016-03-17

Detaljplan för Högaffeln 7 invid Timmergatan är på samråd under perioden 22 mars - 19 april 2016. Planen möjliggör etablering av en restaurang ut mot infarten med infart från Timmergatan. Pl...

Samråd detaljplan 6 Horn (Grönö)

2016-02-12

Detaljplan 6 Horn (Grönö) är nu klar för samråd. Samrådet sker mellan den 15 februari och den 16 mars 2016.  Läs mer om vad planen innebär och hur du har möjlighet att lämna synpunkter. Planhandl...

Detaljplan 3 Horn under utställning

2015-11-04

Detaljplanen för område 3 på Hornslandet är föremål för utställning under perioden 13 november - 13 december. Planen omfattar områdena runt Stora och Lilla Bråtviken samt delar av Borgö. Inom området ...

Detaljplan för Piperskärr 3:1 med flera ute på samråd

2015-08-25

Ny detaljplanen för Piperskärr 3:1 med fler intill Enbacken finns ute på samråd, under perioden 2015-08-25 till 2015-09-25. Piperskärr 3:1 med flera intill Enbacken

Detaljplan 2b på Horn klar för antagande

2015-06-02

Detaljplan 2b på Hornslandet är nu klar för antagande. Planen avses behandlas på kommunstyrelsen den 15 juni och i kommunfullmäktige den 29 juni.  Ta del av planhandlingarna: Detaljplan 2B Horn.

Detaljplan 2b på Horn klar för antagande

2015-06-02

Detaljplan 2b på Hornslandet är nu klar för antagande. Planen avses behandlas på kommunstyrelsen den 15 juni och i kommunfullmäktige den 29 juni.  Ta del av planhandlingarna för Detaljplan 2B.

Upphävande av tomtindelningar i Västerviks kommun

2015-05-26

Nu finns handlingar för upphävande av tomtindelningar i Västerviks kommun ute på samråd. Samråd pågår tom 2015-06-26.  Du hittar handlingarna under följande länk: Upphävande av tomtindelningar

Samråd detaljplan Björkö 1:39

2015-05-12

Detaljplanen för Björkö 1:39 är nu ute på samråd. Samrådet pågår till den 5 juni. Planhandlingar

Detaljplan för Horn 2B, finns nu ute på utställning

2015-04-15

Planen är en del i ett större arbete för att möjliggöra en omvandling från fritidsbostäder till permanentboende på Hornslandet. Mellan perioden 2015-04-17 t.o.m. 2015-05-15 finns planen ute ...

Vi söker nya LIS-områden

2015-02-18

LIS är en förkortning av ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”. För att ett LIS-områden ska kunna bebyggas måste det först pekas ut i kommunens översiktsplan. Som en del av arbetet med översiktspla...

Detaljplan för Lugnet, omvandlingsområde från fritidsbostäder, ligger nu inför antagande av kommunfullmäktige

2015-01-13

Detaljplan för Lugnet ligger nu inför antagande i kommunfullmäktige. Handlingar för detaljplan Lugnet 2:1 m.fl.

Detaljplan för Residenset 30, gym och kontorslokaler, finns nu ute på granskning

2015-01-13

Granskning pågår till den 6 Februari 2015. Detaljplan för Residenset 30

Detaljplan för Långrevet, trygghetsboende m.m. finns nu ute på granskning

2015-01-13

Granskning av detaljplanen pågår fram till den 9 Februari 2015. Planhandlingar för detaljplanen Långrevet    

ÖP 2025 har vunnit laga kraft

2014-12-04

ÖP 2025 som kommunfullmäktige antog den 28 januari 2013 vann laga kraft den 7 november 2014. ÖP 2025 utgör en del av Västerviks kommuns översiktsplan och är vägledande för kommunens långsiktiga använd...

Detaljplan antagen för ny förskola på Kvarteret Krattan. Arabia

2014-11-24

Nu finns en ny detaljplan antagen för förskola på Kvarteret Krattan. Arabia. För att se handlingarna till detaljplanen trycker du på nedanstående länk. Kvarteret Krattan. Arabia

Detaljplan för Residenset 30, Kontor och gymlokal ute på samråd

2014-10-28

Nu finns en detaljplan i Västervik centrum ute på samråd, i korsningen mellan Kvarngatan och Brunnsgatan. Detaljplanen medger bland annat kontor, handel och bostäder samt en större utbyggnad på innegå...

Detaljplan för Långrevet, trygghetsboende ute på samråd

2014-10-03

Nu finns detaljplan för Långrevet, fastigheterna Nätet 144, 145 m.fl. ute på samråd. Tiden för samråd pågår fram till den 31 oktober. Långrevet, trygghetsboende

Ändring av detaljplan för fastigheterna Björnbärsbusken 6 och 7 antagen

2014-07-25

Ändringen av detaljplanen för Ludvigsdals och Rinnerosområdena har antagits och vunnit laga kraft. Ändringarna berör fastigheterna Björnbärsbusken 6 och 7. Ludvigsdals och Rinnerosområdena (C107)

Sidan senast granskad den 4 oktober 2016
Innehållsansvarig: Erik Andersson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)