Kommunfullmäktige 25 september 2017

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 25 september 2017
kl. 18.00 i Västervik Teater & Konferens, Bryggaren, Spötorget, Västervik.

Kungörelse

Kungörelse 25 september 2017 (157 pdf)

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2017 (pdf 676 kB)

Protokoll med kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2017- ärende med omedelbar justering (pdf 28 kB)

Ärendelista och handlingar

Kursiverade = komplettering

Kallelse med ärendelista (pdf   kB)

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inlämnade frågor, interpellationer och motioner
  3. a. Motion om införande av servicelöften (pdf 62 kB)
  3.b. Motion om att upprusta väg 35 (pdf 56 kB)
  3.c. Motion om att införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf 41 kB)
  3.d. Motion om att ge lärare stöd att hantera social problem bland barn och elever (pdf 109 kB)
  3.e. Interpellation om underhålls- och reparationsarbete i Överums idrottshall samt andra byggnader (pdf 228 kB)
  3.f. Interpellation om sophämtning (40 kB)
  3.f. Svar på interpellation om sophämtning 101 kB)
  3.g. Interpellation om det mångkulturella samhälle i projektplanen till utbildningssatsningen: Vi blir fler - Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län (IKO) (pdf 131 kB)
 4. Skolbiblioteksplan 2018-2021 (pdf 4091 kB)
 5. Ungdomsmotion om studieresor i inspirationssyfte - svar
 6. Motion om inrättande av landsbygdsberedning - svar (pdf 170 kB)
 7. Motion om årligen återkommande krisberedskapskampanj till allmänheten - svar (pdf 83 kB)
 8. Revisorerna har ordet (pdf 16 kB)
 9. Granskningsrapport om IT-verksamheten och informationssäkerhet i Västerviks kommun - svar (pdf 999 kB)
 10. Hyresavtal för fastigheten Mullskopan 4, Västerviks klätterklubb (pdf 182 kB)
 11. Utökning av Horn verksamhetsområde för vatten och spillvatten (pdf 613 kB)
 12. Västervik Biogas AB - ovillkorat aktieägartillskott (pdf 327 kB)
 13. Västervik Biogas AB - godkännande av överlåtelseavtal av aktier samt ändring av bolagsordning i Västervik Biogas AB (pdf 333 kB)
 14. Medborgarförslag om trafiksäkra cykelstråk - återtagande av medborgarförslag
 15. Inlämnade medborgarförslag
 16. Valärenden
 17. Anmälningar

Webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänhetens hälsas välkommen. Här på webbplatsen kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Klicka här för att se live-sändningen

Sidan senast granskad den 15 september 2017
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)