Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490 - 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

För vissa åtgärder som normalt kräver bygglov finns undantag, de så kallade Attefallsreglerna. För dessa åtgärder krävs istället en anmälan och miljö- och byggnadsnämnden behöver lämna ett startbesked innan byggnationen får påbörjas.

Längre ner kan du läsa om de placeringar och åtgärder som inte omfattas av Attefallsreglerna, alltså där bygglov behövs, samt om vilka handlingar som behövs för en anmälan.

Här kommer en kort lista på fyra åtgärder som normalt kan genomföras utan krav på bygglov och i normalfallet i strid mot gällande detaljplan:

 1. Byggande av en komplementbyggnad, max 30 kvm, högst 4 meters nockhöjd:
  • Ytan kan fördelas på flera byggnader
  • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
  • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Kräver bygglov om den placeras närmare gräns än 4,5 meter mot gata eller allmän plats.
 2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea:
  • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
  • Gäller en gång per bostadshus, kan inte delas upp i flera mindre tillbyggnader.
  • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Kräver bygglov om den placeras närmare gräns än 4,5 meter mot gata eller allmän plats.
 3. Tillbyggnad av högst två takkupor:
  • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
  • Får omfatta högst halva takfallet.
  • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen. Om ingrepp sker i den bärande konstruktionen krävs anmälan eller bygglov beroende på hur komplicerat ingreppet är.
 4. I enbostadshus (dock ej komplementbostadshus) får man inreda ytterligare en bostad:
  • Om åtgärden innebär yttre ändringar på fasaden, exempelvis att ett fönster eller en dörr tillkommer/tas bort, kan det kräva bygglov beroende på var du bor.

Tänk på att:

 • Lättnader i bygglovplikten gäller inte byggnader eller bebyggelse med ett kulturhistoriskt värde.
 • Garage bör placeras minst 6 meter in på den egna tomten. Detta på grund av trafiksäkerheten.
 • Vid placering 4,5 meter eller närmare från tomtgräns mot granne, krävs grannens skriftliga medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande behöver du söka bygglov.
 • För byggnader större än 15 kvm gäller brandkrav enligt BBR.
 • Även om inte lov krävs, så kan du behöva en strandskyddsdispens om åtgärden placeras inom strandskyddat område.

Här bör åtgärderna inte placeras:

 • Inom allmänna vägars vägområde. Vägområdet sträcker sig från vägdiket och 12 meter bort från vägen.
 • Över U-områden, alltså områden avsedda för allmänna underjordiska ledningar.
 • Inom 30 meter från järnväg.
 • Inom skyddsområde för elledningar.

Vilka handlingar behövs?

För att vi ska kunna granska ditt ärende och meddela ett startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

 • Underskriven anmälningsblankett.
 • Situationsplan upprättad på kommunens primärkarta, avstyckningskarta eller motsvarande skala 1:500 eller 1:1000. På kartan ska samtliga befintliga byggnader inritas i skalenligt läge samt det ni önskar göra tydligt markeras. Ange mått till närmaste tomtgräns.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar husets fasader i alla väderstreck. Glöm ej marklinjer!
 • Planritning i skala 1:100. Ritningen ska vara måttsatt med yttermått på det ni önskar göra och visa hela byggnaden avskuren ca 1 m ovan golv så att dörrar, fönster, fast inredning och rumsanvändning framgår tydligt.
 • Om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m ska grannen godkänna detta. Påskrift bör göras på ritningarna. Tänk på att samtliga myndiga fastighetsägare/boende på grannfastigheten ska skriva på.

Anmälan skickas till:

Västerviks kommun
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490 - 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun