Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan. Under telefontid och lunch kl 12.00 - 13.00 har bygglovhandläggarna inte möjlighet att ta emot några besök.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara. Inspektörerna tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se


Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490- 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg


Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter. Tillsynshandläggarna tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Tiia Torekull
Tillsynshandläggare
0490-25 48 41
tiia.torekull@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Sofi jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. Administrationen tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

 

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Den 2 juli 2014 ändras plan- och bygglagen (PBL) med nya regler om åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Syftet med förändringarna är att förenkla regelverket så att kravet på bygglov inte ställs mer än motiverat.

Idag finns det vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder blir bygglovbefriade. För de flesta av dessa åtgärder behövs en anmälan till kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar sedan ett startbesked innan byggandet får påbörjas.

Längre ner kan du läsa om de placeringar och åtgärder som inte omfattas av lagändringen, alltså där bygglov behövs, samt om vilka handlingar som behövs för en anmälan.

Här kommer en kort lista på fyra åtgärder som normalt kan genomföras utan krav på bygglov och i normalfallet i strid mot gällande detaljplan:

 1. Byggande av en komplementbyggnad, max 30 kvm, högst 4 meters nockhöjd:
  • Ytan kan fördelas på flera byggnader
  • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
  • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Kräver bygglov om den placeras närmare gräns än 4,5 meter mot gata eller allmän plats.
  • Ska anmälas till kommunen.
 2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea:
  • Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
  • Gäller en gång per bostadshus, kan inte delas upp i flera mindre tillbyggnader.
  • Får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Kräver bygglov om den placeras närmare gräns än 4,5 meter mot gata eller allmän plats.
  • Ska anmälas till kommunen.
 3. Tillbyggnad av högst två takkupor:
  • Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till.
  • Får omfatta högst halva takfallet.
  • Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen. Om ingrepp sker i den bärande konstruktionen krävs anmälan eller bygglov beroende på hur komplicerat ingreppet är.
 4. I enbostadshus (dock ej komplementbostadshus) får man inreda ytterligare en bostad:
  • Om åtgärden innebär yttre ändringar på fasaden, exempelvis att ett fönster eller en dörr tillkommer/tas bort, kan det kräva bygglov beroende på var du bor.
  • Ska anmälas till kommunen.

Dessa nya regler har en rad förutsättningar och undantag som lagstiftaren nyligen formulerat i lagtext och som statliga myndigheten Boverket just nu sammanfattar till enklare instruktionstext.

För att övergången till de nya reglerna ska gå så smidigt som möjligt är viktigt att föra en dialog med handläggarna på kommunens miljö- och byggnadskontor.

Tänk på att de lovfria åtgärderna inte får placeras överallt!

Tänk på att:

 • Lättnader i bygglovplikten gäller inte byggnader eller bebyggelse med ett kulturhistoriskt värde.
 • Garage bör placeras minst 6 meter in på den egna tomten. Detta på grund av trafiksäkerheten.
 • Vid placering 4,5 meter eller närmare från tomtgräns mot granne, krävs grannens skriftliga medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande behöver du söka bygglov.
 • Vid byggnader större än 15 kvm gäller brandkrav enligt BBR21.
 • Även om inte lov krävs, så kan du behöva en strandskyddsdispens om åtgärden placeras inom strandskyddat område.

Här bör åtgärderna inte placeras:

 • Inom allmänna vägars vägområde. Vägområdet sträcker sig från vägdiket och 12 meter bort från vägen.
 • Över U-områden, alltså områden avsedda för allmänna underjordiska ledningar.
 • Inom 30 meter från järnväg.
 • Inom skyddsområde för elledningar.

Vilka handlingar behövs?

För att vi ska kunna granska ditt ärende och meddela ett startbesked behöver du skicka in följande handlingar:

 • Underskriven anmälningsblankett.
 • Situationsplan upprättad på kommunens primärkarta, avstyckningskarta eller motsvarande skala 1:500 eller 1:1000. På kartan ska samtliga befintliga byggnader inritas i skalenligt läge samt det ni önskar göra tydligt markeras. Ange mått till närmaste tomtgräns.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar husets fasader i alla väderstreck. Glöm ej marklinjer!
 • Planritning i skala 1:100. Ritningen ska vara måttsatt med yttermått på det ni önskar göra och visa hela byggnaden avskuren ca 1 m ovan golv så att dörrar, fönster, fast inredning och rumsanvändning framgår tydligt.
 • Om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m ska grannen godkänna detta. Påskrift bör göras på ritningarna. Tänk på att samtliga myndiga fastighetsägare/boende på grannfastigheten ska skriva på.

Anmälan skickas till:

Västerviks kommun
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 8 mars 2018
Innehållsansvarig: Maria Ström

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan. Under telefontid och lunch kl 12.00 - 13.00 har bygglovhandläggarna inte möjlighet att ta emot några besök.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Anna Herge
Bygglovhandläggare
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara. Inspektörerna tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se


Tobias Karlsson
Byggnadsinspektör
0490- 25 48 12
tobias.karlsson@vastervik.se

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg


Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter. Tillsynshandläggarna tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Tiia Torekull
Tillsynshandläggare
0490-25 48 41
tiia.torekull@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Sofi jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. Administrationen tar emot besök i mån av tid mellan klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

 

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun