Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret

593 80 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Maskin som borrar

En värmepump använder värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder.

Anmälan

Planerar du att installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla? Då måste du anmäla det till Miljö- och byggnadsnämnden först. Du får inte börja arbetet innan du har fått ditt beslut.

Har din värmepumpsanläggning en uttagen eller tillförd effekt på mer än tio megawatt? Då måste du söka tillstånd för detta. Du måste även söka tillstånd om fastigheten ligger inom vissa vattenskyddsområden.

Till anmälan ska du skicka med en karta över tomten där du markerar vart du tänker placera borrhålet/kollektorslangen. På kartan ska du även markera in dina grannars borrhål. Även befintliga avloppsanläggningar och vattentäkter ska markeras. Detta gäller inom 100 meter från ditt tänkta borrhål. Om du bor inom område med kommunalt vatten och avlopp räcker det med att du markerar dina grannars borrhål inom 50 meter på kartan.

Om du tänker placera din anläggning på någon annans mark måste du bifoga en kopia på servitut eller överenskommelse från markägaren.

Luftvärmepump

En värmepump som använder luft som värmekälla behöver du inte anmäla. En luftvärmepump kan låta en del så tänk på att placera den så att risken för bullerstörning blir liten, både för dig och för dina grannar.

Bergvärme

Om du funderar på att installera bergvärme finns det flera saker som är viktiga att tänka på.

Anlita en certifierad brunnsborrare

Miljö- och byggnadskontoret rekommenderar att du anlitar en certifierad brunnsborrare. SGU har tillsammans med certifieringsorganet RISE och borrarnas branschorganisationer tagit fram en certifiering för brunnsborrare.

Krav på den nya brunnen

Arbetet med den nya brunnen ska utföras enligt riktlinjerna i Normbrunn -16.

Skyddsavstånd

Tänk på att hålla tillräckliga skyddsavstånd. Börja alltid med att titta på om det finns värmepumpar, avloppsanläggningar eller dricksvattentäkter i närheten av din fastighet.

För att två bergvärmeanläggningar inte ska påverka varandra bör det vara minst 20 meter mellan hålen.

För att minska risken för att närliggande vattentäkter påverkas bör du ha ett skyddsavstånd på minst 30 meter till borrad brunn och minst 20 meter till grävd brunn.

Se till att det finns ett skyddsavstånd på minst 30 meter till närmsta avloppsanläggning. Borrhålet bör alltid placeras uppströms avloppsanläggningen.

Var finns det ledningar?

Du kan använda webbtjänsten ledningskollen.se för att ta reda på var ledningar går i marken.

Köldbärarvätska

För större anläggningar kan det även behövas tillstånd för hantering av brandfarlig vara, för köldbärarvätskan. Detta gäller inte för en- och tvåbostadshus.

Avgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. Avgiften för en- och tvåbostadshus är 1962 kronor (2021).

Att tänka på vid byte av värmesystem

Om du har en cistern som ska tas ur bruk måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret.
Vid byte av uppvärmningskälla från ved eller olja till värmepump kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras. Detta för att undvika framtida fuktskador. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation.

Minskad omsättning av luften kan även medföra ökad halt av radon. Därför bör en radonmätning göras i huset, även om det redan finns en mätning sen tidigare. En ny radonmätning bör göras efter att bergvärme installerats. Detta på grund av att radonhalten i marken kan förändras vid borrningen.

Sidan senast granskad den 20 januari 2021
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret

593 80 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun