Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vindkraftsbeslut Lebo, Lervik och Tribbhult

Vindkraft, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här följer tre tidslinjer över de olika tillståndsärenden som Västerviks kommun har hanterat när det gäller vindkraftsetableringar i och runt Lebo, Lervik och Tribbhult från 2012 och fram till idag.

Tidslinjer för beslutsdokument om vindkraftsansökningar vid Lebo, Lervik och Tribbhult

 

Lebo

2012-12 Ansökan om tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Inga dokument

2013-03 Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen i Kalmar län, ansökan bedöms vara komplett

Yttrande Miljö och byggnadsnämnden: Svar angående bedömning av komplett ärende rörande utbyggnad av vindkraft vid Lebo i Västerviks kommun (Länsstyrelsens ärende 551-9682-12)  2013-03 (pdf 86 kB)

2013-06 Länsstyrelsen i Kalmar län förelägger bolaget att komplettera sin ansökan

Inga dokument

2013-11 Ansökan är komplett, Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig om ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län begäran om yttrande från Miljö och byggnadsnämnden 2013-10-11 (pdf 82 kB)

Begäran om yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken Lebo Vind AB från Länsstyrelsen i Kalmar län 2013-10-11 (pdf 1,1 MB)

Remisshandling, tillståndsärende enligt miljöbalken Lebo Vindkraft AB hos Länsstyrelsen i Kalmar län 2013-10-11 (pdf 127 kB)

Tjänsteskrivelse, beslutsunderlag 2013-10-29: Lebo 1:5 m.fl. – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Lebo, Västerviks kommun – remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-9682-12, (pdf 41 kB)

Beredningsförslag till Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-30: Lebo 1:5 m.fl. – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Lebo, Västerviks kommun – remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-9682-12 (Dnr 2012-000610), (pdf 41 kB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2013-11-13: Lebo 1:5 m.fl. – ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Lebo, Västerviks kommun – remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-9682-12 (Dnr 2012-000610) (pdf 357 kB)

Förslag till beslut från enheten för samhällsbyggnad till kommunstyrelsen 2013-11-14 om tillstånd av gruppstation för vindkraft i Lebo 1:15 m fl., enligt miljöbalken 16 kap. 4 § (pdf 556 kB)

2013-12 Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen

Tillstånd till byggnation och drift av vindkraftverk på fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 samt Stämshult 2:12 i Västerviks kommun – yttrande, kommunstyrelsen  2013-12-02 (pdf 33 kB)

Tillstånd till byggnation och drift av vindkraftverk på fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 samt Stämshult 2:12 i Västerviks kommun – yttrande, protokollsutdrag 2013-12-16 kommunstyrelsen 2013-12-02 (pdf 33 kB)

Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-24: § 37 Remissvar om etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik (pdf 958 kB)

2014-02 Beslut från miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kalmar län

Tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken att anlägga och driva gruppstation med maximalt 5 vindkraftverk på fastigheterna Lebo 1:5, 1:11 samt Stämshult 2:12, Västerviks kommun (pdf 3 MB)

2014-09 Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden

Inga dokument

TILLSTÅNDET VINNER LAGA KRAFT

Inga dokument

2015-08 Miljö och byggnadsnämnden godkänner utformning av hinderbelysning

Delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-27: Lebo 1:11 - Beslut om godkännande av utformning av hinderbelysning (pdf 86 kB)

2016-11 Tillståndet övertas av en ny verksamhetsutövare

Inga dokument

2019-03 Tillståndet övertas av en ny verksamhetsutövare

Inga dokument

2019-10 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att förlänga igångsättningstiden till 2024-03-24

Inga dokument

2021-08 Miljö och byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till skyddszon

Delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden 2021-08-25: Förslag till beslut om tillstånd av gruppstation för vindkraft i Lebo 1:15 m fl., enligt miljöbalken 16 kap. 4 § (pdf 194 kB)

 

Lervik

2012-07 Ansökan om tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Inga dokument

2012-09 Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen i Kalmar län, ansökan är ej komplett

Lervik 1:1 – Svar angående kompletteringsförfrågan (ert ärende 551-5604-12), Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-23 (pdf 292 kB)

2013-06 Länsstyrelsen i Kalmar län förelägger bolaget att komplettera sin ansökan

Tillståndsärende enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Kalmar län till Gothia Vind AB 2014-06-19 (pdf 68 kB)

2014-02 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar om tillstånd

Komplettering av miljötillståndsansökan för Vindpark Lervik från Gothia Vind 2013-12-13: Aktbilaga Lervik (pdf 4,4 MB)

2014-10 Ärendet är komplett, Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig om ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län

Begäran från Länsstyrelsen till Miljö- och byggnadsnämnden om yttrande i tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken 2014-06-23 (pdf 1,4 MB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2014-08-27: Lervik 1:1 - ansökan om tillstånd för uppförande och drift av 10 vindkraftverk - delegation av beslutanderätten avseende länsstyrelsens remissärende 551-5604-12, Dnr 2011-000834 (pdf 250 kB)

Lervik 1 :1 - ansökan om tillstånd att uppföra och driva 10 vindkraftsverk - remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-5604-12, Dnr 2011-000834, Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-23 (pdf 346 kB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-23: § 196 Lervik 1:1 - ansökan om tillstånd att uppföra och driva 10 vindkraftsverk - remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-5604-12, Dnr 2011-000834 (pdf 1,6 MB)

2014-11 Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen

Yttrande från enheten för samhällsbyggnad till kommunstyrelsen 2014-10-15: Angående etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik (pdf 1,6 MB)

Protokoll kommunstyrelsen 2014-11-10: § 385 Etablering och drift av vindkraftverk, projekt Lervik – remissvar (sidan 20) (pdf 152 kB)

2015-03 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar om tillstånd

Inga dokument

2015-09 Mark- och miljödomstolen upphäver tillståndsbeslutet och skickar tillbaka ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar län

Inga dokument

2016-09 Länsstyrelsen i Kalmar län förelägger nytt bolag att komplettera ansökan

Inga dokument

2018-02 Ärendet är komplett, Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig om ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län: Tillståndsärende enligt miljöbalken enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (pdf 306 kB)

Yttrande Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-21: Lervik 1:1 (Hd) - remiss angående sökt tillstånd att uppföra 9 vindkraftverk (pdf 258 kB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden: Lervik 1:1 (Hd) - remiss angående sökt tillstånd att uppföra 9 vindkraftverk, Dnr 2018-106 (pdf 186 kB)

2018-03 Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen

Förslag till beslut från enheten för samhällsbyggnad till kommunstyrelsen 2018-03-02: Vindkraftpark på fastigheten Lervik 1:1 m. fl. (max 9 vindkraftverk) - Kommunal tillstyrkan enligt 16 kap 4 § miljöbalken (pdf 3 MB)

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-12: Tillstånd till vindkraftpark på Lervik - yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr 2014/376-379 (pdf 100 kB)

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-26: Tillstånd till vindkraftpark på fastigheten Lervik 1.1 med flera – yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr 2014/376-379 (pdf 19 kB)

2018-06 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar om tillstånd

Inga dokument

2019-12 Mark- och miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) fastställer tillståndsbeslut

Inga dokument

TILLSTÅNDET VINNER LAGA KRAFT

Inga dokument

2020-05 Miljö och byggnadsnämnden godkänner placering av vindkraftsverk

Delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-05: Lervik 1:1 – Samråd gällande placering av vindkraftverk (pdf 186 kB)

2021-05 Bolaget meddelar att man avser att komma in med nya placeringar

Inga dokument

2021-10 Bolaget inkommer med nya verkspositioner

Vindpark Lervik - samråd om slutliga positioner (pdf 112 kB)

Bilaga 1 a, karta verksplaceringar (pdf 2 MB)

Bilaga 1 b, karta inzoomad verksplacering 1 (pdf 1 MB)

Bilaga 2, koordinater verksplaceringar (pdf 44 kB)

Bilaga 3, ljudberäkningar (pdf 2 MB)

Bilaga 4, skuggberäkningar (pdf 697 kB)

Bilaga 5 a, beslut 200515 (pdf 187 kB)

Bilaga 5 b, karta beslut 200515 (pdf 2 MB)

2021-12 Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnadsnämnden 20211215:

Lervik 1:1 med flera - samråd om verksplaceringar, paragraf 254, diarienummer 2020-876 (pdf 293 kB)

2022-03 Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnadsnämnden 20220316:

Paragraf 42: Vindkraftsetablering Lervik - bemötande av yrkanden från privatpersoner, diarienummer 2020–876 (pdf 164 kB)

 

Tribbhult

2014-12 Ansökan om tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen i Kalmar län

Ansökan från Statkraft 2014-12: Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken Vindkraft Tribbhult, Västerviks kommun (pdf 2 MB)

2015-02 Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen i Kalmar län, ansökan ej komplett

Inga dokument

2015-04 Länsstyrelsen i Kalmar län förelägger bolaget att komplettera sin ansökan

Inga dokument

2016-02 Ansökan är komplett, Miljö- och byggnadsnämnden yttrar sig om ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län

Tjänstemannayttrande till Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-05: Yttrande angående inlämnad ansökan om tillstånd att uppföra och driva vindkraftverk i projekt ”Tribbhult” (Länsstyrelsen i Kalmar läns ärende 551-8896-14) (pdf 165 kB)

2016-02 Remissyttrande från miljö- och byggnadsnämnden

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2016-02-17, paragraf 35: Vindpark Tribbhult - ansökan om tillstånd att uppföra och driva 34 vindkraftverk - remissyttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län, ärendenummer 551-8896-15, Dnr. 2015/428-379 (pdf 695 kB)

2016-04 Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen

Yttrande från enheten för samhällsbyggnad till kommunstyrelsen 2016-03-31: Ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftspark på fastigheterna Tribbhult 1:2 m.fl. enligt Miljöbalken 16:4 (pdf 1,7 MB)

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-04-11, paragraf 108: Uppförande och drift av vindkraftspark på fastigheterna Tribbhult 1:2 med flera – yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län (pdf 158 kB)

Intressekartan vindkraft Tribbhult (pdf 3,7 MB)

Lämplighetskartan vindkraft Tribbhult (pdf 3,4 MB)

Protokoll kommunfullmäktige 2016-04-25: Uppförande och drift av vindkraftspark på fastigheterna Tribbhult 1:2 med flera - yttrande till länsstyrelsen, Dnr. 2016/26-379 (pdf 128 kB)

2017-09 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar om tillstånd

Inga dokument

2018-05 Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig till Mark- och miljödomstolen, det finns ett formellt fel i tillståndet

Ordförandebeslut Miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-19: Begäran om klargörande av kommunfullmäktiges beslut KF paragraf 79, 2016, avseende kommunal tillstyrkan till vindkraftsetablering på Tribbhult 1:2 med flera (pdf 101 kB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-16, paragraf 152: Tribbhult 1:2 (Hd) - överklagande av Länsstyrelsens beslut angående tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraft, Dnr. 2014-426 (pdf 238 kB)

2018-11 Mark- och miljödomstolen upphäver tillståndet och skickar tillbaka det till länsstyrelsen

Inga dokument

2018-12 Västerviks kommun tillstyrker ännu en gång vindkraftetableringen i Tribbhult

Tjänsteskrivelse från enheten för samhällsbyggnad 2018-12-05: Förslag till beslut om yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län angående kommunal tillstyrkan av vindkraftsetableringen i Tribbhult (pdf 170 kB)

Karta till yttrande angående tillstyrkan av vindkraftsetableringen i Tribbhult (pdf 1,1 MB)

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-12-10, paragraf 444: Kommunal tillstyrkan av vindkraftsetablering i Tribbhult - yttrande till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län, Dnr. 2016/26-379 (pdf 129 kB)

2019-10 Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig till Länsstyrelsen i Kalmar län, ansökan bedöms vara komplett

Begäran från Länsstyrelsen i Kalmar län om ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 2019-09-24, del 1 (pdf 11 MB)

Begäran från Länsstyrelsen i Kalmar län om ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 2019-09-24, del 2 (pdf 7 MB)

Remiss - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken från Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-09-24, Dnr. 551-9528-18, del 1 (pdf 9 MB)

Remiss - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken från Länsstyrelsen i Kalmar län 2019-09-24, Dnr. 551-9528-18, del 2 (pdf  7 MB)

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-16, paragraf 273: Tribbhult vindkraft - remissvar om angående inlämnad ansökan om tillstånd är komplett (pdf 159 kB)

2019-11 Kommunfullmäktige tillstyrker etableringen

Yttrande från enheten för samhällsbyggnad till kommunstyrelsen 2019-10-21: Kommunens ställningstagande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken om vindkraftetablering på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera (pdf 538 kB)

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-11, paragraf 351: Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera - yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, Dnr 2016/26-379 (pdf 96 kB)

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25, paragraf 324: Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera – yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län, Dnr. 2016/26-379 (pdf 146 kB)

2020-04 Ansökan är komplett, Miljö och byggnadsnämnden yttrar sig om ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar län

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-14, paragraf 77: Vindkraftspark Tribbhult - yttrande till länsstyrelsen inför prövning av ansökan om tillstånd att uppföra och driva vindkraftpark (9528-2018) (pdf 201 kB)

2020-11 Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar om tillstånd

Inga dokument

Tillståndet överklagas till Mark- och miljödomstolen. Tillståndet har inte vunnit laga kraft

Inga dokument

2021-10 Kommunstyrelsen beslutar om veto mot byggnationen

Ordförandeskrivelse 2021-10-22: Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, paragraf 324: Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera (pdf 153 kB)

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-26, § 333 Upphävande av  kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 m.fl. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25 (pdf 162 kB)

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-22, § 189 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera (pdf 174 kB)

2022-03 Förvaltningsrätten ger Västerviks kommun rätt att besluta om veto mot byggnationen

Förvaltningsrättens dom om laglighetsprövning enligt kommunallagen om vetobeslut mot byggnationen, mål 9822-21, 2022-03-18 (pdf 464 kB)

2022-04 Mark- och miljödomstolen förkunnar dom om överklagande

Mark- och miljödomstolens dom 2022-04-20: Dom mål nummer M 6246-20, överklagande av Tillstånd till gruppstation med 16 vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera Västerviks kommun - Västerviks kommuns nya veto godkänns inte (pdf 2,8 MB)

Sidan senast granskad den 7 juni 2022
Innehållsansvarig: Lars Kåremyr

Vindkraft, kontaktsida

Miljöchef

Lars Kåremyr
0490-25 48 14
lars.karemyr@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun