Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gamla vattentornet i Västervik, del av Västervik 4:2

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

SAMRÅD. För gamla vattentornet och delar av fastigheten Västervik 4:2 pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Planens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt i området närmast tornet komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålen bostad och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 § 8 att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, i Västervik. 

Planområdet omfattar ett område kring gamla vattentornet på "Kattkulleberget" Planområdet avgränsas av Smedjegatan/ Norra Bangatan/Repslagaregatan i norr och öster, befintlig bostad och Kattkullegatan i väster samt en skogsdunge i söder. Vattentornet byggdes 1905 och ersattes 1958 när det nya vattentornet vid infarten till Västervik var klart. Vattentornet har stått oanvänt med eftersatt underhåll sedan dess. Under 2009 visade en exploatör intresse för att omvandla vattentornet till bostäder/kontor.

Området är idag inte planlagt mer än som "vattentorn" men ligger enligt kommunens tätortsstudier inom mark för bostäder. Avstyckningen av tomt inverkar inte i någon större utsträckning på tillgängligheten till angränsande naturområde.

Planens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt i området närmast tornet komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålen bostad och kontor. Ombyggnation, tillbyggnad och omgivande bebyggelse ska ta hänsyn till stadsbilden och till de kulturhistoriska värdena för tornet genom storlek, fasadmaterial m.m. Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Ett genomförande av detaljplanen möjliggör att området och kvarteret får ett tillskott av förnyad livskraft och förtätning med bibehållen karakteristisk naturmiljö samt att vattentornet kan bevaras och leva vidare med ny samhällsfunktion.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

 Detaljplan för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 ställs ut på samråd mellan 28 juni- 23 augusti 2019.

Synpunkter

Välkommen att tycka till om planförslaget senast den 23 augusti 2019. Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt, e-post gabriel.helgesson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 68.

Sidan senast granskad den 26 juni 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun