Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

SAMRÅD PLANERINGSBESKED. Planens syfte är att utreda möjligheten att uppföra en ny byggnad för ändamålen bostad, centrum och kontor inom Lejonet 2. Planen syftar också till att planlägga hela kvarteret Lejonet för att få en bra helhetsbild.

Planområdet ligger i centrala Västervik i korsningen Rådhusgatan/Kvarngatan.

Om påverkan på ett riksintresse kan komma att aktualiseras i en detaljplan finns det en möjlighet för kommunen att få denna fråga prövad särskilt innan detaljplanen antas. Kommunen kan under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked av länsstyrelsen. I planeringsbeskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses

Västerviks kommun avser att söka ett planeringsbesked för att pröva vissa åtgärder som kan strida mot ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen. Följande två frågor ställs till Länsstyrelsen i Kalmar län:

Att ett riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808) inte tillgodoses. Frågan avser åtgärdens inverkan på riksintresset för kulturmiljövården H90 Västervik stad.

  • När (vid vilken totalhöjd) kan påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö uppstå.

Att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet

  • Om och vid vilken totalthöjd blir bebyggelsen olämplig med hänsyn till människor hälsa i fråga om skuggbildning på befintliga strukturer.

Samrådstiden pågår mellan 28 juni t.o.m. 23 augusti.

Synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 23 augusti 2019. Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

Frågor?

Om ni har frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 26 juni 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun