Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Naturreservatet Stora Vrången.

Naturvård innebär att skydda värdefulla områden och hotade arter. Men naturvård kan också handla om att skapa möjligheter för oss själva att uppleva den natur vi har omkring oss.

Västerviks kommun har en rik och varierad natur. Näst efter Gotland är det den till ytan största i södra Sverige. Landskapet är kuperat och omväxlande. Här finns allt från karg utskärgård till vindlande sjösystem i skogs- och jordbruksbygd.

De många soltimmarna skapar unika förutsättningar för många insekter. I kommunen finns även gott om gamla och grova ekar. En stor mängd insekter är knutna just till ekar. Många av dessa är sällsynta.

I flera av dessa områden som Västerviks kommun själva äger, jobbar kommunen aktivt med bevarandet och utvecklandet av de naturvärden som finns. Detta har bland annat gjorts genom miljöstödet Skogens miljövärden som är en del av landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling). I praktiken innebär det att röja bort träd och sly, skapa död ved, skapa skogsbryn, hamla eller frihugga träd i syfte att bevara, utveckla och nyskapa värdefulla naturmiljöer.

Värdefull skärgård

Skärgården i Västervik är typisk med djupa vikar och arkipelager med många större öar. Området är också ganska skonat från exploatering. Hela skärgården klassas som riksintressant för både naturvård och friluftsliv.

500 sjöar

I kommunen finns omkring 500 sjöar. De är ofta långsmala och djupa och följer sprickdalarna i landskapet. I några av de djupa sjöarna finns intressanta glacialrelikta kräftdjur som lever i det kalla bottenvattnet.

Rikt på skogar

Två tredjedelar av kommunens landareal utgörs av skog. Det gör Västerviks kommun till den skogrikaste fastlandskommunen söder om Mälaren.

Skogen har stor betydelse för invånarna i kommunen. Både för virkesproduktion och för det rörliga friluftslivet. Flera områden är också skyddade genom reservat eller biotopskydd.

Sidan senast granskad den 13 september 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun