Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dialog om kommunens framtida dagvattenhantering

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-04-23

Framtidens dagvattenhantering står inför ett antal utmaningar. Dagvattensystemen behöver klara ett förändrat klimat med större variationer i flöden och mer intensiva regn utan att vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och havsvikar försämras. Dagvatten får inte heller riskera att förstöra byggnader. Framtidens dagvattenhantering behöver också vara kostnadseffektiv och kunna vara en resurs genom att bidra till attraktiva utemiljöer och olika ekosystemtjänster.

En övergång från sluten, i rör, till mer öppen dagvattenhantering bedöms vara en förutsättning för att en långsiktigt hållbar dagvattenhantering ska kunna uppnås. Det handlar om att fördröja och rena dagvatten så nära källan som möjligt.

Samhällsbyggnadsenheten, Miljö- och byggnadskontoret, Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Bostads AB har deltagit i arbetet med ny Dagvattenstrategi för Västerviks kommun. Strategin beskriver problem och möjligheter för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Det finns förslag på övergripande mål och principer för framtida dagvattenhantering och beskrivning av ansvarsfördelning. Strategin innehåller också en handlingsplan med konkreta åtgärder för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

Fastighetsägare, kommunen och Västervik Miljö & Energi AB har alla ett ansvar för nya och befintliga dagvattensystem. En av åtgärderna i handlingsplanen gäller en dagvattentaxa som uppmuntrar till eget omhändertagande och som inkluderar Allmän platsmark.

Dagvattenstrategi på remiss

Under våren 2019 (17 april – 30 juni) är förslag till Dagvattenstrategi och handlingsplan på remiss. Dialogmöten för fastighetsägare och verksamheter planeras under maj månad. Synpunkter mottages tacksamt från kommunens olika enheter samt från privata fastighetsägare och intresserade kommuninvånare. Förslaget finns att läsa här på kommunens webbsida, se Relaterat dokument här intill.

Synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget till Dagvattenstrategi och handlingsplan senast den 30 juni 2019. Synpunkter ska vara skriftliga och sändas till Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik, eller via epost till vasterviks.kommun@vastervik.se.

Energi, miljö, vatten, avlopp, kontaktsida

Västervik Miljö & Energi AB, kundservice 
Tfn: 0490-25 70 50 
miljoenergi@vastervik.se

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Tel: 0490- 25 40 00 
Fax: 0490- 25 48 16
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun