Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pågående FoU-projekt

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Biokolets potential i en cirkulär ekonomi

I det här projektet studeras biokolets potential i en cirkulär ekonomi för att minska närings- och föroreningsläckaget från kustnära områden, med Västerviks kommun som studieområde. Biokol är en mångsidig och hållbar teknik då den har många tillämpningar för att hjälpa till med:

  • klimatförändringar
  • livsmedelssäkerhet
  • förnybar energi
  • och avfallshantering

Detta ger i sin tur miljömässiga och socioekonomiska fördelar i samhällen.

Varvara Sachpazidou
E-post: varvara.sachpazidou@vastervik.se

Biståndshandläggning utifrån ett landsbygdsperspektiv vid bedömning av äldres sociala behov

I det här forskningsprojektet undersöker man hur individuella sociala behov identifieras, konstrueras och hanteras inom biståndshandläggning i landsbygdskommuner. Det kommer genomföras två delstudier, en intervjustudie där biståndshandläggare intervjuas och deras enhetschefer, samt en dokumentstudie där man analyserar policyer på kommunal, regional och nationell nivå. Studien pågår mellan 2021-2024

Michaela Ericsson
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Läs mer om studien om på Linnéuniversitets webbplats

Digitala vårdtjänster i primärvården

Forskningsprojektet undersöker digitala vårdtjänster ur ett landsbygds- och primärvårdsperspektiv. Studien, som är genomförd som en licentiandstudie i Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst, fokuserar på hur digitala vårdtjänster kommer till användning på en vårdcentral på landsbygden. Tidigare forskning har visat hur primärvård på landsbygden har andra förutsättningar än primärvård i staden. På landsbygden är patienterna ofta äldre vilket innebär att de ibland har ett ökat och mer komplext vårdbehov. Samtidigt är de geografiska avstånden längre, något som de digitala vårdtjänsterna sägs kunna överbrygga.

Studien understryker att digital vårdtjänster behöver analyseras och förstås utifrån sin kontext. Såväl äldre patienter som vårdprofessioner beskriver hur vårdcentralen uppfyller en uppskattad, social roll på orten. Vårdcentralen upplevs vara en arena för såväl formella som informella möten mellan profession och patient, samt patienter emellan. Detta påverkar i sin tur uppfattningar kring digitala vårdmöten och vad som är möjligt att genomföra i den egna kontexten.

Thomas Sjöström
E-post: thomas.sjostrom@vastervik.se

Framtida studenter. En analys av beskrivna intressen och förutsättningar

Campus Västervik och Linnéuniversitetet genomför under 2020 ett forskningsprojekt med fokus på blivande studenters perspektiv på högre utbildning. Syftet med detta projekt är att identifiera och analysera beskrivningar av blivande högskolestudenter beträffande intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning.

Detta projekt genomförs av Goran Basic, projektledare från Linnéuniversitetet och Klara Björkum forskningsassistent från Campus Västervik. Projektet genomförs också i samarbete med forskare som är aktiva inom forskningsmiljö Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE) vid Linnéuniversitetet samt i samarbete med medarbetare aktiva inom Campus Västerviks forsknings- och utvecklingsmiljö. I studien samlas in och analyseras kvalitativ empiriskt material i form av samtalsfrämjande intervjuer, dokument och fältanteckningar i flera kommuner i norra Kalmar län (Västervik, Vimmerby och Hultsfred).
Läs mer om blivande studenters perspektiv på högre utbildning

Forskningscirkel Problematisk skolfrånvaro

Pågående under HT21 och VT22, där professionella som arbetar med barn och unga tillsammans med Disa Bergnehr, professor vid Linnéuniversitetet på Institutionen för pedagogik och lärande, diskuterar och problematiserar skolfrånvaro och hur olika professioner kan samverka kring stöd- och hjälpinsatser, utifrån tidigare forskning och evidensbaserad kunskap.

Målet med forskningscirkeln är att öka kunskapen om samverkan mellan professionella kan utvecklas och stärkas för att bättre hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro.

Genom denna satsning, att uppmärksamma komplexiteten kring problematisk skolfrånvaro ska kunskapen om tidiga insatser öka med även kunskapen om evidensbaserade modeller fångas upp, förverkligas och spridas både inom barn och utbildningsförvaltningen men även inom socialtjänsten och BUP, barn-och ungdomshälsan och barn- och ungdomshabiliteringen

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Centrala Barn- och Elevhälsan i Västervik, Campus Västervik och Linnéuniversitetet. På Linnéuniversitetet är Disa Bergnehr ansvarig forskare för forskningscirklarna. På Campus Västervik drivs projektet som ett FoU-projekt inom FoU Campus Västervik, som bland annat hjälper till i kontakt mellan praktiker och akademi, tryckning av rapport och spridning av kunskaper som kommer ur projektet.

Klara Björkum
E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

Förberedande insatser

John Karlsson
E-post: john.karlsson@vastervik.se

Från monolog till dialog: Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor

I den här licentiandstudien undersöks landsbygdsförskolors mottagande av nyanlända familjer. Studien genomförs inom ramen för Pedagogiskt arbetet på Linköpings universitet. Syftet är att studera integrationsprocesser som kommer till uttryck i pedagogers berättelser om deras möten med nyanlända barn och föräldrar. Tidigare forskning om integration av nyanlända familjer i den svenska förskolan har genomförts i urbana områden som präglats av språklig och kulturell mångfald sedan länge. Detta är bland annat ett resultat av att mottagandet av nyanlända familjer under lång tid varit ojämnt fördelat i landet med en starkt koncentration till storstadsområden och större städer. Sedan 2015 har dock antalet nyanlända barn i landsbygdskommuner ökat. Därför är det relevant att även uppmärksamma hur integration åstadkoms (eller utmanas) i en landsbygdskontext. För många av pedagogerna var det en ny erfarenhet att under 2015/2016 ta emot och arbeta med barn och föräldrar som migrerat till Sverige.

Charlotte Löthman
E-post: charlotte.lothman@vastervik.se
Relaterad artikel: On the way towards integration? From monologic to dialogic encounters in Swedish rural preschools

Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden

I januari 2023 startar projektet ”Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden”, genom samverkan mellan Jönköping University och Campus Västervik och genom finansiering av Familjen Kamprads stiftelse (finns andra finansiärer?).

Projektet ska studera hur de teknologiskiften som nu leder till avsevärda förändringar på arbetsmarknaden påverkar landsbygdernas kompetensbehov och kompetenstillgång, vilka effekter det har på efterfrågan på arbetskraft och hur man kan lösa utmaningar relaterat till detta. Utifrån olika platsers strukturer ska projektet också undersöka förutsättningar att attrahera kompetens både från den lokala arbetsmarknaden och från en bredare geografisk arbetsmarknad. Detta är av stor betydelse då kompetens är en nyckelfaktor för innovation och tillväxt. Projektet fokuserar på följande forskningsfrågor:

  1. Vilken betydelse har arbetsmarknadens polarisering för efterfrågan på arbetskraft i olika typer av regioner?
  2. Vilken betydelse har jobbpolarisering för landsbygdernas förutsättningar att konkurrera i en kunskapsintensiv ekonomi?
  3. Har den ökande förekomsten av distansarbete påverkat efterfrågan och tillgång på högutbildad arbetskraft i landsbygdskommuner?
  4. Hur kan förmågan att attrahera kompetens utanför den lokala arbetsmarknaden stärkas hos företag i landsbygdsregioner?
  5. Hur påverkar förändringar i kompetensstrukturen förutsättningar för innovation och entreprenörskap på Sveriges landsbygder?

Kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i Västerviks kommun

Campus Västervik FoU samarbetar med Centrala barn- och elevhälsan i ett projekt för att undersöka kunskapsnivån hos verksamma politiker och tjänstemän gällande NPF. Projektet pågår mellan 2021-2023.

Michaela Ericsson
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Medborgarbudget

Under 2022 genomförs följeforskning av Pilotprojekt Medborgarbudget. Syftet med följeforskningen är att undersöka om metoden (medborgarbudget) kan ge medborgare ökad delaktighet och mer förståelse kring kommunens uppdrag. Vidare är syftet att ge kommunen ökad lärdom om invånarnas utvecklingsidéer samt utveckla lokalsamhället.

Följeforskningen kommer bland annat att innehålla dialogsamtal mellan följeforskarna och projektledaren/projektgruppen om de fenomen som står i fokus för projektet, exempelvis delaktighet, förståelse och lärdom.

Klara Björkum
E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

Organisering av stöd och hjälp till barn och unga

Syftet med studien är att undersöka hur man kan organisera socialt stöd till barn så att de får möjlighet att använda sin agency. Tidigare forskning visar hur viktigt det är att barn får vara vara delaktiga i utformande av stödinsatser, men det saknas forskning utifrån hur detta ska organiseras. Genom en fallstudie undersöker man en samverkan mellan elevhälsa och fritidsgård, där de professionella har lyckats att göra barnen delaktiga när de har behov av att söka stöd. Observationer har genomförts för att se hur de professionella arbetar och vilka teknologier de använder, samt individuella intervjuer för att undersöka varför de gör så och vad som är ideologierna bakom arbetssättet.

Studien har utformats utifrån en landsbygdskontext, då behovet av delaktighet är ännu större där än i städerna då utbudet av stöd är mer begränsat. Inom landsbygden har de professionella en mer generell kunskap och behöver tillsammans med barnet utforma stödet så att det blir mer behovsanpassat. I större städer finns mer detaljerad expertkunskap, anpassat till fler grupper av utsatta individer. Barn och unga med behov av socialt stöd som bor på landsbygden, riskerar i högre grad att falla mellan stolarna, jämfört med de som bor i storstadsområden. Studien förväntas resultera i kunskap gällande hur professionella ska organisera för att ge barn och unga en möjlighet att kunna använda sig av sina resurser och sin kompetens, och genom detta skapa utrymme för delaktighet och inflytande.

Emma Ottosson 
E-post: emma.ottosson@vastervik.se

Tjänstemän och politikers lärande i arbetet med ungas inflytande på landsbygden

I projektet undersöks hur tjänstemän och politikers lärande kommer till uttryck och handling i arbetet med barns och ungas inflytande. Målsättningen med projektet är att det ska bidra med kunskaper kring hur det skapas en förståelse för varandras perspektiv och ett ömsesidigt lärande mellan barn/unga och vuxna, där förhoppningen är att det ska bidra till att förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande. Forskningsprojektet är knutet till Högskolan Väst och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Forskningen bedrivs inom ämnesområdet arbetsintegrerat lärande (AIL).

För närvarande pågår observationsstudier av möten och forum där barns och ungas påverkan och inflytande diskuteras eller arbetas med inom kommunens verksamhet. Studien pågår under perioden 2020 - 2023. Studien kommer att presenteras i form av en licentiatavhandling under hösten 2023.

Lisa Hedman
E-post: lisa.hedman@vastervik.se

ULF-projekt i fritidshem

Våren 2022 startade Linköpings universitet tillsammans med Skogshagaskolan upp ett så kallat ULF-projekt där syftet är att sätta fokus på fritidspedagogiska frågor. ULF (Utveckling, lärande och forskning) är ett försök med syfte att lärosäten och skolhuvudmän ska arbeta tillsammans med forskning och utveckling.

Projektet pågår under 1, 5 års tid mellan våren -22 till sommaren -23. I projektet arbetar forskarna Helene Elvstrand och Magnus Jansson tillsammans med lärarna i fritidshem utifrån en aktionsforskningsinspirerad metod. Det innebär att lärare och forskare arbetar tillsammans för att synliggöra fritidshemmets praktik och öka kvaliteten i undervisningen. Initialt har frågor kring social trygghet och undervisning i fritidshemmen varit i fokus.Läs mer om ULF-projektet på liu.se

Vad händer idag?

Utvecklingsprojektet handlar om hur äldre på landsbygden ges möjlighet till daglig visuell kontakt med familj, vänner och vårdgivare, genom användning av ny teknik”. Syftet med projektet är att med hjälp av ett kommunikationsverktyg anpassat för äldre bidra konkret och direkt till att öka livskvaliteten för äldre genom att erbjuda tätare och enklare kontakt med släkt och vänner.

Projektet är beviljat av Familjen Kamprads Stiftelse och genomförs i samverkan mellan Campus Västervik och äldreomsorgen inom Västerviks kommun med start den 1 september 2022.

Michaela Ericsson
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Verksamhetsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Den här forskningen är kopplad till Göteborgs Universitet och institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Forskningen genomförs inom ämnet sociologi och knyter an till organisationssociologi där organisationer och organisering är centrala begrepp.
Den första studien i projektet handlade om att involvera medarbetare i organisatoriska utvecklingsprocesser. Studien tog utgångspunkt i ett kommunalt bostadsbolag som stod inför att utveckla det egna hållbarhetsarbetet. Det kommunala bostadsbolaget var verksamt i en landsbygdskommun. Material till studien samlades in genom etnografiska fältstudier, det vill säga observationer och samtal med chefer och medarbetare inom organisationen.
Denna studie kommer presenteras i form av en licentiatavhandling. Läs mer om studien via göterborgs universitets webbplats

Den andra studien i projektet kommer genomföras mellan vårterminen 2022 och vårterminen 2024. Mer information om denna studie kommer framöver.

Caroline Ärleskog
E-post: caroline.arleskog@vastervik.se

Yrken, identitet och plats: om ungdomars syn på framtida arbete

Detta projekt undersöker hur högstadieungdomar orienterar sig mot framtiden, särskilt gällande yrkesliv. Genom intervjuer med ungdomar utforskas deras föreställningar om yrken och karriärval, deras egna attityder och preferenser, liksom hur de upplever sina möjligheter. Av särskilt intresse för projektet är hur dessa individuella faktorer relaterar till social kontext såsom familjebakgrund, vänner och platsen de bor på. Deltagarna i projektet har rekryterats från olika kommuner, och de har varit bosatta i stad, mindre tätort och glesbygd. Intervjuer har utförts individuellt med ungdomar, men också tillsammans med en eller flera föräldrar för att även ta del av deras perspektiv på frågor kring ungdomars orientering mot framtiden.

Christoffer Hornborg
E-post: christoffer.hornborg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 maj 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Forskningsmiljön

Biträdande campuschef

Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun