Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Antagande

Kommunstyrelsen har den 6 december 2021 beslutat att anta ändring av detaljplan fastställd som Del av Kv. Vidjan m.m.

Syfte

Syftet med ändringen är att utreda möjligheten att tillåta en högre byggnadshöjd för aktuella fastigheter, samt göra in- och utfarten till Stora Trädgårdsgatan planenlig.

Huvuddragen i planändringen är att justera gällande detaljplans planbestämmelse om högsta byggnadshöjd samt göra den befintliga in- och utfarten på Vidjan 21 planenlig. Övriga plan-bestämmelser om markens anordnande, placering och utformning etc. ska fortsatt gälla för de berörda fastigheterna.

Område

Utredningsområdet utgörs av fastigheterna Vidjan 8, 9, 16, 18, 21, och 23, som är bebyggda med industribyggnader. Kvarteret Vidjan är planlagt för småindustri av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Området gränsar mot Stora Trädgårdsgatan och ett villakvarter i nordost, ytterligare småindustri i sydost, Kristinebergsgatan i sydväst, och naturmark i norr.

Planförfarande 

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt kap. 5 Plan- och Bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Översiktsplanen anger inga särskilda anvisningar för området. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Tid för att lämna synpunkter

För att kunna överklaga beslutet måste du senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Eventuella överklaganden ska lämnas till kommunen senast den 3 januari 2022. Inkommer inga överklaganden inom denna tid får planen laga kraft och blir en juridisk handling.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Västerviks kommun, Kommunstyrelsen

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

Du kan också skicka skrivelsen via e-post: kommun@vastervik.se

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida: https://vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-planarbete/Vastervik/vidjan-21/

Kontakt

För frågor, kontakta Johan Delvert, planarkitekt johan.delvert@vastervik.se

Sidan senast granskad den 10 december 2021
Innehållsansvarig: Malin Davidsson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.