Ändring av detaljplan för Getrudsviks sjöstad DP 4 (C311) - samråd

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Planärende

Samråd

Plan

Detaljplan

Område

Planområdet ligger runt sjön Maren, ca 5 km nordväst om Västerviks centrum. Området som berörs av ändringen är lokaliserat till planområdets östra del.

Överensstämmelse med översiktsplan

Ändringen bedöms förenlig med översiktsplanen och handläggs enligt begränsat förfarande.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt i gällande plan.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 12 april 2018 till 04 maj 2018

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Planhandlingar

Trädhus Gertrudsvik

Kontaktperson

Fanny Hansson, planarkitekt, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 10 april 2018
Innehållsansvarig: