Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 februari 2020 klockan 10.00. Mötet är i Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik.  

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna. På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Mellan kl. 11.45-13.00 är det paus i webbsändningen. Pausen sker när fullmäktige har gruppdiskussioner under punkt 2, tema miljö och klimat, samt lunch.

Frågor till fullmäktige

Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande på plats innan mötet.

Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Protokollet justeras 27 februari 2020. Protokollet förvaras på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik och publiceras här.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Tema Miljö och klimat
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Västervik Miljö & Energi AB- redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheten
 5. Västerviks Kraft Elnät AB- redovisning av viktiga händelser och utmaningar för verksamheten
 6. Inlämnade frågor och interpellationer
 7. Revisorerna har ordet
 8. Ny förskola inom fastigheterna Homman 1 och 2, Västervik - beslut om nybyggnation
 9. Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun - revidering
 10. Elektroniska undertecknanden av kommunala sammanträdesprotokoll från 1 mars 2020
 11. Medborgardialog som underlag till beslut i större och strategiska frågor - svar på uppdrag
 12. Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019-2022 Västerviks kommun
 13. Ledningsplan för extraordinära händelser 2020
 14. Ägardirektiv 2020 för Västervik Resort AB
 15. Taxa för bygglovsverksamhet och hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor från 1 mars 2020
 16. Taxor för enheten för samhällsbyggnad - revidering avseende kostnad för utstakning från 1 mars 2020
 17. Motion om att Västervik ska bli en buräggsfri kommun - svar
 18. Motion om laptop till alla förtroendevalda - svar
 19. Motion om anonymt visselblåsarsystem inom vården och omsorgen - svar
 20. Motion om införande av förbud mot tiggeri på vissa platser i Västerviks kommun - svar på återremiss
 21. Motion Alternativ väg för samhällsviktiga transporter till och från Västerviks tätort - svar
 22. Motion Sänktunnel vid Stora strömmen - svar
 23. Motion Inrätta ett stadsnära naturreservat vid Lögarbergen, Kulbacken och Tändsticksberget - svar
 24. Motion om ensamståendes hälsosituation - svar
 25. Valärenden
 26. Begäran om tjänstledighet från Harald Hjalmarsson
 27.  Anmälningar
Sidan senast granskad den 2 mars 2020
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun