Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 25 november 2019 klockan 13.00. Mötet är i Stadsteatern, Västervik Teater & Konferens, Spötorget, Västervik. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkomna. På www.vastervik.se/webbtv kan du följa sammanträdet direkt och även se det i efterhand.

Frågor till fullmäktige

Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande på plats innan mötet.

Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt senast tre arbetsdagar före sammanträdet.

Handlingar och protokoll

Handlingarna till sammanträdet hittar du till höger här på sidan och på kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik.

Protokollet justeras 3 december 2019. Protokollet förvaras på kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik och publiceras här.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Information från Brottsofferjouren
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Inlämnade frågor och interpellationer
 5. Interpellation om verksamheterna och nedskärningar - Jacob Hoffsten (SV)
 6.  Revisorerna har ordet
 7. Ändring av pensionsmyndighet och instans för frågor om tolkning av bestämmelser om ersättning för förtroendevalda
 8. Fördjupad analys av självkostnadsgraden inom äldreomsorgen – svar på uppdrag
 9. Delårsrapport för Västerviks kommun januari – augusti 2019
 10. Kommunal skattesats 2020 för Västerviks kommun
 11. VA-taxa från 1 januari 2020
 12. Avfallstaxa från 1 januari 2020
 13. Ansökan om medel ur resultatutjämningsfonden för miljö- och byggnadsnämnden
 14. Ansökan om medel ur resultatutjämningsfonden för barn- och utbildningsnämnden
 15. Taxa för Västerviks kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen från 14 december 2019
 16. Avgifter inom hemsjukvård från 1 januari 2020 –revidering avseende avgift för elrullstolar
 17. Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade från och med 1 januari 2020 – revidering avseende avgift för måltider vid korttidsvistelse och korttidstillsyn
 18. Ändring av stadgar för Björn Ulvaeus och Hansi Schwarz Stiftelse för Visan
 19. Vindkraftspark på fastigheterna Tribbhult 1:2 m. fl. – yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län
 20. Motion om att stimulera innovation och delaktighet - svar
 21. Motion om att utveckla och förbättra kommunens näringlivsarbete - svar
 22. Motion om redovisning av och plan för genomförande av förbättringsarbetet - svar
 23. Valärenden
 24. Anmälningar
Sidan senast granskad den 19 december 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun