Pressmeddelande: Anpassning till ny lagstiftning – så möter Västerviks kommun ändringarna i Plan- och bygglagen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-06-30

Den 2 juli 2014 ändras plan- och bygglagen (PBL) med nya regler om åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov. Så här arbetar Västerviks kommun för att möta både kraven i nya lagstiftningen och ambitionen hos lagstiftaren om att förenkla för alla som vill bygga om, bygga till eller bygga nytt.

För någon vecka sedan berättade Västerviks kommun om de huvudsakliga ändringarna i Plan- och bygglagen PBL. Nu tar kommunen ett helhetsgrepp och försöker förklara alla sätt som man själv kan förenkla sitt eget byggprojekts handläggning.

Till att börja med har tjänstemän på de två delar av kommunen som berörs mest av lagändringarna – Miljö- och byggnadskontoret och planarkitekterna på Kommunstyrelsens förvaltning – samarbetat för att gemensamt hitta bra arbetsrutiner. Samspelet mellan bygglovhandläggningen och Samhällsbyggnadsenhetens arbete med framför allt detaljplaner är centralt för att uppnå förenklingar.

Starten på i stort sett alla byggärenden går enklare med en inledande personlig kontakt med en handläggare på Miljö- och byggnadskontoret. Handläggaren kan då först och främst avgöra om den planerade åtgärden kräver en bygganmälan, ett bygglov eller kan genomföras utan varken anmälan eller lov och dessutom hjälpa till med en checklista till den sökande.

Handläggaren har också möjlighet att i detta tidiga skede undersöka om åtgärden kan strida mot exempelvis gällande detaljplan. Eller ta reda på om det finns andra hänsyn om exempelvis strandskydd, miljövärde eller kulturvärden som kan ställa till det för projektet.

När en ansökan om enkelt ärende lämnas in och alla handlingar följer de kvalitetskrav som ställs är ett ärende komplett. Ett formellt beslut bör kunna lämnas inom tio dagar.

Om ansökan inte var komplett, strider mot planer eller liknande, eller om inlämnade handlingar inte höll tillräckligt hög kvalitet för att kunna avgöra hur ändringen kommer att se ut när den är klar, är det tyvärr ofta nödvändigt att kräva kompletteringar och i praktiken sker mycket tidsspillan just här. Om fler sökande lade mer tid på att få tillräckligt hög kvalitet på sin första ansökan skulle mycket tid sparas både för den sökande och inom handläggningen.

Om åtgärden strider mot gällande planer eller bestämmelser är det viktigt att den sökande får reda på det i detta tidiga skede. Då kan nödvändiga justeringar i projektet göras så snabbt som möjligt för att undvika onödig tidsspillan. En ansökan som strider mot planer eller bestämmelser tar alltid längre tid att få beslut om. Planer av olika slag, som detaljplaner, handhas av samhällsbyggnadsenheten inom Kommunstyrelsens förvaltning.

När det gäller planeringsunderlag som syftar till att bevara kulturmiljöbebyggelse har Kommunstyrelsen så sent som idag 30 juni beslutat om en första provisorisk lista över vilka kulturmiljöer som behöver särskild varsamhet i handläggningen. Detta kan vara särskilt viktigt då sådana miljöer kan vara undantagna lättnaderna i de nya reglerna som träder i kraft den 2 juli 2014.

Listan bygger på en äldre inventering från 1986 och Samhällsbyggnadsenheten har av Kommunstyrelsen idag även fått i uppdrag att ta fram en moderniserat planeringsunderlag, i samarbete med Miljö- och byggnadskontoret och Kulturenheten.

Kommunstyrelsen har också uppmärksammat att det finns många detaljplaner i Västerviks kommun som inte är ändamålsenliga. Därför har KS skjutit till extra resurser för att uppdatera planerna i de områden där de skapar flest problem. Arbetet har redan inletts och kommer att intensifieras i första hand för centrala delar av Västerviks tätort under de närmaste åren.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Niklasson
planarkitekt Samhällsbyggnadsenheten,
kommunstyrelsens förvaltning,
Västerviks kommun,
daniel.niklasson@vastervik.se
0490-25 40 63

Conny Jansson,
förvaltningschef
miljö- och byggnadskontoret,
Västerviks kommun,
conny.jansson@vastervik.se
0490-25 40 34

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)