Pressmeddelande: Fortsatt uppåt för måluppfyllelsen i barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-11-05

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt årets kvalitetsredovisning.
- Ett fantastiskt arbete har skett på våra förskolor och skolor trots att resurserna minskat under flera år, säger barn- och utbildningschef Kalle Söderberg.

Måluppfyllelsen i förskolan visar på att vårdnadshavare upplever en god verksamhet där trygghet och trivsel får fortsatt höga värden. Fler barn är inskrivna i förskolan i Västerviks kommun än i riket i stort och arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten pågår.

Resultaten pekar även i år uppåt för Västerviks kommuns elever. Eleverna i årskurs 9 har ett ökat meritvärde, både jämfört med kommungruppen och med riket. I årskurs 3 och 6 når eleverna i genomsnitt högre resultat på ämnesproven än i riket.

Föräldrar och barn är nöjda med den omsorg som ges på kommunens fritidshem, ett identifierat utvecklingsområde är att utveckla samverkan mellan skola och fritidshem för att höja kvaliteten utifrån läroplanens skrivningar. Här har ett arbete påbörjats där fritidspedagoger och förvaltningen tillsammans inventerar och kartlägger behov.

På gymnasiet har 1:1-satsningen (”en dator per elev”) i årskurs ett inneburit ett fokus på IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen och arbetet med att implementera nya verktyg pågår.

- Det systematiska kvalitetsarbetet har tagit sin utgångspunkt i formativ undervisning och kollegialt lärande i hög utsträckning och flera utvecklingsprojekt är i gång för att öka elevernas måluppfyllelse, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare på barn- och utbildningskontoret. Statistik för 2014 finns ännu inte tillgänglig

Komvux har fortsatt goda resultat och arbetet med att implementera styrdokumenten pågår fortfarande.

Trots detta når inte alla barn och elever målen i verksamheterna och arbetet för alla barns och elevers rätt att lyckas pågår ständigt. Som ett stöd i arbetet har en ny vision och verksamhetsidé arbetats fram vilka ligger till grund för arbetet med att utveckla undervisningen. I arbetet tar förvaltningen också sin utgångspunkt i Skolinspektionens beslut utifrån den regelbundna tillsynen under 2013/14, och som avslutas i december.

- För att nå alla barn och elever behövs en fortsatt satsning på alla elevers rätt till en god lärandemiljö där alla ges förutsättningar till att lära på bästa sätt. I det arbetet ligger fokus på att utveckla undervisningen utifrån alla barns och elevers behov, en utmaning som verksamheten önskar förutsättningar för och gärna tar, säger Ewa Myhrén avslutande.

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén, utvecklingsledare, barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun ewa.myhren@vastervik.se 0490-25 46 26

Kalle Söderberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun, kalle.soderberg@vastervik.se 0490-25 42 07

Ulrika Mellblom, biträdande Barn- och utbildningschef, Västerviks kommun, ulrika.mellblom@vastervik.se 0490-25 42 16

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)