Pressmeddelande: Planerna inför starten av ny högstadieskola för hela norra kommunen i Gamleby klarnar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-10-20

Arbetet med att skapa en helt ny högstadieskola för eleverna från Åbyskolan i Gamleby och högstadiedelen av Överumsskolan har pågått med hög intensitet under hela 2014 och nu börjar planerna klarna. Klart är att eleverna flyttar in i de nya lokalerna ibland annat före detta Kunskapsskolans lokaler i Gamleby till skolstarten i augusti 2015. Och klart är att undervisning i alla ämnen utom trä- och metallslöjd ska kunna bedrivas i de nya lokalerna redan från början.

När det stod klart att Kunskapsskolan skulle lämna sina lokaler i Gamleby samtidigt som samlokaliseringsplanerna för högstadierna i Gamleby och Överum gick in i sitt slutskede inleddes ett snabbt arbete för att utreda hur lokalerna skulle kunna fungera som ny högstadieskola för hela norra Västerviks kommun. Under våren 2014 gjordes en formell beställning från kommunledningen till kommunens fastighetsbolag Tjustfastigheter AB: Lokalerna ska användas för gemensam högstadieskola och inflyttning ska ske till skolstarten 2015.

Skolan, som ännu inte har getts något namn, kommer att kunna använda de allra flesta av de lokaler som långsiktigt ska ingå i nya högstadieskolan. Det finns dock två undantag, med tillhörande lösningar:

Slöjdsalen för trä- och metallslöjd kommer inte att hinna bli färdigställd till skolstarten 2015. Det innebär att man kommer att erbjuda den undervisningen på Åbyskolan. Just nu är det inte beslutat om beslutet gäller för hela läsåret 2015-16, eller bara en del. Barn- och utbildningsförvaltningen avvaktar i frågan tills mer information finns.

Det andra undantaget är ett helt separat hus på skolområdet. Detta hus är tänkt ska innehålla musiksal, två övriga lektionssalar, grupprum och kontor. Tyvärr kommer inte heller detta hus att hinna bli färdigställt till läsårsstarten. Man löser frågan på följande sätt: De lokaler som var tänkta som ordinarie matsal kommer att användas som musiksal och även täcka övriga behov av lektionssalar som uppstår. Skolmaten kommer därför istället under 2015-16 att serveras i en lokal som inte är tänkt vara en del av den framtida högstadieskolan i Gamleby, nuvarande Kunskapsgårdens matsal. När ordinarie matsal åter kan användas för matservering kommer denna lokal inte längre att användas i högstadieskolan.

En extra paviljong om cirka 50 kvm kommer också att placeras nära skollokalerna för att säkerställa att det finns tillgång till tillräckligt många kontorsplatser under uppstartsperioden.

Båda de lokaler som kräver ytterligare byggnadsarbete för att färdigställas under terminstid ligger så till att byggnation inte ska behöva störa undervisning alls och heller inte utgöra något miljö- eller säkerhetsproblem för elever eller personal.

En annan säkerhetsaspekt som har pekats på under arbetets gång är närheten till den järnvägssträckning som passerar nära skolan. Frågan är åter aktualiserad och en samverkan med Trafikverket och Västerviks kommuns trafikingenjör pågår.

När det gäller frågan om vad som ska hända med de gamla högstadielokalerna i Överum, så pågår fortfarande utredningsarbete om hur man bäst kan samnyttja lokaler mellan grundskola, bibliotek och fritidsgård i Överum. När det gäller Åbyskolans högstadielokaler i Gamleby finns ännu inte något underlag framtaget, men rivning av byggnaden för att ge plats för flera former av framtida samhällsservice har nämnts.

Elever och personal på de båda skolorna är under detta läsår delaktiga i flera olika former av förberedelser inför övergången till gemensam skolbyggnad.

För mer information, vänligen kontakta

Kalle Söderberg,
Barn- och utbildningschef, Västerviks kommun
0490-25 42 07,
kalle.soderberg@vastervik.se

Sven-Åke Lindberg,
VD Tjustfastigheter AB,
0490-25 72 03,
sven-ake.lindberg@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)