Pressmeddelande: Västerviks kommun presenterar preliminärt bokslut för 2013 med ett positivt resultat på 108 miljoner kronor

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-02-10

Ett målinriktat och metodiskt arbete och en mycket engagerad insats från kommunens medarbetare och förvaltningar har gjort att Västerviks kommun nu har vänt en tuff ekonomisk situation till stabila ekonomiska förutsättningar inför framtiden. Det preliminära resultatet för 2013 visar på ett positivt resultat på cirka 108 miljoner kronor där 83 mnkr är förbättringar av engångskaraktär. Det innebär att Västerviks kommun klarar av att återställa samtliga delar av tidigare års underskott enligt det så kallade balanskravet. Kommunen går in i 2014 och åren därefter på kostnadsnivåer som möjliggör att uppnå de ekonomiska målen om resultat på två procent.

Kommunen budgeterade för 2013 ett positivt resultat på 11 mnkr. En resultatnivå som krävde ett omfattande förändringsarbete i de kommunala förvaltningarna. Detta arbete har bedrivits på ett mycket målinriktat och engagerat sätt från både chefer och medarbetare. Resultatet i verksamheterna visar nu ett ännu bättre resultat. Resultatet i verksamheterna ligger på sammanlagt 25 mnkr, det vill säga 14 mnkr bättre än budgeterat.

Resterande 83 mnkr upp till det samlade resultatet på 108 mnkr kommer från följande poster:

  • Återbetalning AFA, 35 mnkr.
  • Reavinster, 11 mnkr.
  • Ökade skatteintäkter, 20 mnkr.
  • Finansnetto, 6 mnkr.
  • Avskrivningar, 2 mnkr.
  • Pensioner och personalomkostnader, 9 mnkr.

Västerviks kommun tillämpar så kallad resultatrullning mellan åren för de kommunala verksamheterna. Det positiva resultatet möjliggör att tidigare års negativa underskott i några av förvaltningarna nu kan skrivas av.

Västerviks kommun kan dessutom avsätta cirka 50 mnkr till en så kallad resultatutjämningsreserv för att till exempel kunna möta eventuella minskade skatteintäkter i framtiden.

I och med 2013 års resultat lever också Västerviks kommun upp till det så kallade balanskravet. Vid ingången av 2013 var det ingående balanskravet – 44,5 mnkr. Detta skulle återställas senast i 2014 års bokslut. Nu klarar kommunen av det redan efter 2013 års bokslut.

Kommunens budgeterade resultat för 2014 är 23 mnkr. Detta resultat är i underkant för att klara framtidens investeringsbehov och svängningar i skatteprognoserna. En nödvändig resultatnivå ligger snarare på drygt 35 mnkr för att klara överskottsmålet på 2 procent som kommunfullmäktige beslutat om.

Harald Hjalmarsson och Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande respektive förste vice ordförande lämnar följande kommentar med anledning av det positiva resultatet:
En verkligt fin insats av våra medarbetare och förvaltningarna. Samtidigt, utan att på något sätt förminska den goda insatsen, måste vi vara tydliga med att det ingår stora engångsposter. Framåt gäller det att slå vakt om det som uppnåtts. Det är med god ekonomi, som med god kondition. Om man vill behålla den måste så man fortsätta att slita.

För mer information, vänligen kontakta:

Harald Hjalmarsson, ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0703-18 80 35, harald.hjalmarsson@vastervik.se

Tomas Kronståhl, förste vice ordförande kommunstyrelsen Västerviks kommun, 0706-66 53 24, tomas.kronstahl.pol@vastervik.se

Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Västerviks kommun, 0706-50 91 17 carlmagnus.marheden@vastervik.se

Anders Björlin, ekonomichef Västerviks kommun 0721-12 11 73 anders.bjorlin@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)