Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Måluppfyllelsen fortsatte att öka i grundskolan 2013

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-05-22

PRESSMEDDELANDE 2014-05-22

Grundskoleelever i årskurs tre, sex och nio i Västervik följer ett likartat mönster under 2013: Måluppfyllelsen när det gäller kravnivåer i nationella prov och meritvärden ökar, jämfört med 2012. Det kan Barn- och utbildningsförvaltningen nu konstatera när man sammanställer data för senaste läsåret.

- Vi ser en positiv utveckling i andelen elever i årskurs tre som uppnår kravnivåerna i nationella proven i svenska och matematik 2013 i jämförelse med år 2012, säger Linn Helmner på Barn- och utbildningsförvaltningen på Västerviks kommun

I årskurs sex i Västervik har eleverna 2013 haft en positiv utveckling i ämnesproven i svenska, matematik och engelska i jämförelse med 2012.
- Vi får ett något bättre resultat även i jämförelse med Kalmar län och riket. Andelen elever som klarat alla delprov i respektive ämne har ökat stadigt sedan år 2008, säger Maria Skarin på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är 2013 en större andel elever som i slutbetygen når målen i samtliga ämnen i årskurs nio än i riket.
- I ämnesproven i årskurs nio kan vi för 2013 se att resultaten i svenska och engelska är relativt lika över tid. Men vi kan se en stor förbättring av resultaten i matematik. Där ser vi en ökning från 87,5 procent till 91 procent av eleverna som når målen, säger Linn Helmner.
- Vad gäller meritvärdet i årskurs nio ser vi en positiv utveckling från 2012 där vi gått från att ligga under nivån till att nu ligga över nivån i jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner, säger Linn Helmner.

I SKL:s öppna jämförelser ligger Västervik bland de 25 procent av kommuner som placerat sig bäst i jämförelse av genomsnittligt meritvärde för årskurs nio. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde har minskat mellan 2011-2013, men ökat om man bara jämför mellan 2012 och -13.
- Det är fortfarande ett viktigt utvecklingsområde att arbeta vidare med, säger Maria Skarin.

- Vi har i år påbörjat ett arbete för att förbättra kunskapsuppföljningen i de lägre årskurserna (åk 1-5). Syftet är att bättre kunna följa utvecklingen över tid, tidigt uppmärksamma olika faktorers påverkan på kunskapsresultaten samt att möjliggöra insatser för att stärka resultaten, säger Maria Skarin.

Bakgrund måluppfyllelse meritvärde och resultat nationella prov:

Resultaten speglar måluppfyllelsen i en del av vad som är skolans uppdrag. Utbildningen ska enligt skollagen syfta till att barn- och elever inhämtar både kunskaper och värden. Den ska främja allas utveckling och lärande, förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden.De andra delarna i skolans uppdrag behöver ständigt förbättras även om utvecklingen är svårare att synliggöra i mätbara resultat. De är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som följs upp delvis via årliga elev- och föräldraenkäter samt andra riktade uppföljningar.

Resultatet för 2014- års enkäter samt kunskapsresultat kommer att sammanställas under sommaren.

För mer information, vänligen kontakta

Linn Helmner, vikarierande utvecklingssamordnare, barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun linn.helmner@vastervik.se 0490-25 45 89

Maria Skarin, utredningssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun, maria.skarin@vastervik.se 0490-25 42 13

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)