Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen om SKL:s öppna jämförelser 2016

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-04-25

Idag har Sveriges Kommuner & Landsting, SKL, presenterat de årliga öppna jämförelserna. Utifrån ett antal mätpunkter som rapporteras in skapas en jämförande statistik. För Barn- och utbildningsförvaltningen har underlagen för statistiken varit kända sedan juni förra året då förvaltningen sammanställde sina resultat utifrån enkäter, betyg, lärarnas bedömningar och ämnesprov.

- Det sker otroligt mycket bra i våra verksamheter och läsåret 2014/15 var ett år då våra elevers meritvärde i årskurs nio var högst i Kalmar län och våra elever lyckades väldigt väl med ämnesproven i årskurs sex och nio, säger Magnus Bengtsson, grundskolechef i kommunen, som fortsätter:
- Vi såg också att vi hade ett antal utvecklingsområden som vi arbetat med under läsåret.

- Ett av de områden vi identifierat är den låga måluppfyllelsen på ämnesprovet i årskurs tre. Vi ser att en stor del av våra elever inte nått målet på ett eller flera delprov, vilket ger det låga värde som lyfts i de öppna jämförelserna. Hos oss har eleverna haft svårt med uppgifterna som är kopplade till att läsa och skriva faktatexter samt stavning och interpunktion, säger Ewa Myhrén, utbildningsledare för grundskolan på barn- och utbildningsförvaltningen.

- I matematik är det skriftliga räknemetoder och geometri som våra elever haft störst svårigheter med. Enligt Skolverkets hemsida är statistiken i svenska och svenska som andraspråk inte helt tillförlitlig, säger Magnus Bengtsson och fortsätter:
- Vi har därför valt att komplettera den med lärarnas och rektorernas bild av hur måluppfyllelsen såg på våra skolor våren 2015. Vår analys av elevernas måluppfyllelse utifrån lärarnas professionella bedömning i slutet av årskurs tre visar dock att cirka tio procent av eleverna inte når målen i svenska och i matematik är det ungefär 15 procent.

- Som en direkt åtgärd kopplat till elevernas svårigheter kring läsning, skrivning och matematik har vi under läsåret satsat stort kring läsa och skriva. Samtliga skolor i kommunen deltar i Skolverkets satsning läslyftet och mattelyftet, säger Ewa Myhrén och fortsätter:
- Cirka 180 lärare har under året deltagit i en fortbildning i ämnesmetodik, didaktik och forskning kring undervisning och lärande. Arbetet har skett ute på skolorna där utbildade handledare arbetar utifrån forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla undervisningen i matematik, läsande och skrivande. Allt detta för att gagna lärandet hos våra elever. Satsningen som snart pågått i ett år har hittills lovordats av verksamheten och lärarna känner att de fått nya verktyg i sin undervisning. Våra första utvärderingar visar att fortbildningssatsningen får effekt, avslutar Ewa Myhrén.

- De öppna jämförelserna visar också på att vårt arbete med trygghet behöver förbättras. De siffror som ligger till grund för statistiken är också de kända för oss. Vi har sedan ett par år tillbaka ett pågående arbete för att främja arbetet med trygghet och för att motverka kränkningar, säger grundskolechef Magnus Bengtsson.
- Skolenkäten som genomfördes i januari och februari av Skolinspektionen visar att vi har goda resultat kring trygghet. Både elever och föräldrar skattar trygghet högre i vår kommun än i de andra kommuner som deltar i skolenkäten. Vår analys är att vårt pågående arbete nu börjar sätta sig och att eleverna upplever våra skolor som tryggare.

- Vi kommer att fortsätta arbeta med de områden vi identifierat. Det sker ett fantastiskt arbete ute i våra verksamheter och det är viktigt för oss att fortsätta utveckla arbetet med trygghet, delaktighet, inflytande och undervisning för att våra elever ska nå så långt det är möjligt i sin utveckling, säger Magnus Bengtsson avslutande.

För mer information kontakta

Magnus Bengtsson

Grundskolechef
magnus.h.bengtsson@vastervik.se
0490-25 42 16

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
ewa.myhren@vastervik.se
0490-25 46 26

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)