Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Måluppfyllelsen i skolorna i kommunen under läsåret 2015-16

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-09-14

De preliminära resultaten för skolorna i Västerviks kommun från läsåret 2015-16 börjar bli klara. Det finns nu siffror för årskurs tre, sex och nio och här kommer en redogörelse för det som nu finns presenterat.

- Vi kan se att våra elever i årskurs tre har lyckats bättre i både svenska och matte på de nationella proven, jämfört med förra året, säger Ewa Myhrén och fortsätter;
- Glädjande är att pojkarna har förbättrat sina resultat för första gången sedan proven infördes 2009, det är i matematik vi ser denna skillnad. Tidigare har eleverna haft svårt för faktatexter, både att läsa och skriva. Här ser vi ett trendbrott i år, eleverna har nått målen i större utsträckning än tidigare. Det som fortfarande skapar svårigheter för eleverna är stavning och interpunktion samt skriftliga räknemetoder i matematik.

I årskurs sex har eleverna lyckats bra på de nationella proven och deras betyg är också högre än tidigare år.
- En tänkbar anledning till att eleverna lyckats bra på de nationella proven i svenska och matematik i åk 3 och 6 kan vara den satsning på ämnena som genomförts på kommunens skolor under läsåret 2015/16. De delar i matematik- och läslyftet som genomförts har haft fokus på det som våra elever har haft svårt med tidigare. Det har främst handlat om att läsa och skriva faktatexter, läsförståelse samt problemlösning och skriftliga räknemetoder. Flera av kommunens skolor fortsätter nu med fortbildningssatsningen i matematik och svenska och det ska bli intressant att följa utvecklingen över tid, säger Ewa Myhrén.

I årskurs nio har eleverna klarat de nationella proven bra.
- Det är främst i svenska som andraspråk vi kan se en lägre måluppfyllelse, säger förvaltningschef Magnus Bengtsson.

Elevernas preliminära meritvärde har sjunkit mot tidigare år. 2015 hade Västerviks kommuns elever länets bästa resultat med ett meritvärde på 231. 2016 ligger meritvärdet på 209 och pojkarnas meritvärde är lägre än flickornas även detta år. Preliminära siffror visar att flickornas meritvärde har sjunkit från 256 till 235 och pojkarnas från 210 till 185.

- Vi ser att det är en ökad andel elever som inte når målen och som inte får betyg i alla ämnen. Andelen elever som inte får betyg har ökat sedan föregående år, och vi ser också att eleverna i årskurs 9 har lägre betyg totalt sett, i samtliga ämnen jämfört med tidigare år, något som kan bero på att många av våra elever i åk 9 inte har gått i svensk skola så länge, och därför inte haft möjlighet att delta i undervisningen, säger Magnus Bengtsson och fortsätter:
- Glädjande är ändå att många av eleverna nått målen och fått betyg i några ämnen trots den korta tid de gått i skolan hos oss.

Under sommaren har Västerviks kommun erbjudit sommarskola för de elever som inte nått målen. Genom den satsningen har ytterligare 15 elever fått betyg.
- Vi är otroligt stolta över deras och lärarnas insats, tillsammans med legitimerade lärare från både grundskolan och gymnasiet har de arbetet hårt för att nå sina mål, säger Samuel Mattsson, utredningssamordnare på barn- och utbildningskontoret.

En åtgärd i arbetet med att minska klyftan mellan flickor och pojkars måluppfyllelse är de nätverk som startas upp under vecka 38. Här har rektorer och lärare tillsammans format en fortbildningssatsning kring de praktiskt- estetiska ämnena, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt språk, både engelska och tyska, franska och spanska.
- Det här är ämnen vi identifierat i vårt systematiska kvalitetsarbete och som finns med i verksamhetsplanen för året. Under läsåret kommer kommunens grundskollärare träffas vid sex tillfällen för att diskutera måluppfyllelse, hur vi kan arbeta för att utveckla undervisningen ytterligare och för hur vi kan arbeta för att hitta vägar till alla elevers lärande så att både pojkar och flickor kan utvecklas maximalt mot målen, säger Magnus Bengtsson, förvaltningschef på Barn- och utbildningskontoret och fortsätter:
- Ytterligare satsningar är lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen där vi genom statsbidrag har haft möjlighet att ha fler pedagoger i våra grupper än annars. Vi har också lyckats rekrytera fler behöriga lärare och förskollärare under sommaren, och har i dagsläget ca 90 procent behörighet, vilket är glädjande.

- Vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter genom att erbjuda alla nyexaminerade ett introduktionsår. Vår satsning på IKT kommer också det att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv kommun att arbeta i. För att skapa förutsättningar för likvärdig bedömning kommer kommunens lärare erbjudas två dagars sambedömning av ämnesproven i årskurs 9 under våren vilket är ett led i arbetet med att minska lärares arbetsbelastning, säger Magnus Bengtsson.

Den fortsatta analysen av måluppfyllelsen läsåret 2015/16 sker nu på skolorna i kommunen där rektorer och lärare tillsammans tittar på vad som behöver utvecklas på varje enhet. Under september kommer detta sedan att ligga till grund för en temadag tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ledamöter och kommunens förskolechefer och rektorer.

- Dessa underlag fungerar som utgångspunkt i kommunens arbete med hur vi ska jobba vidare med att utveckla undervisningen i kommunen, något som kommer att framgå i verksamhetsplanen för 2017, säger utvecklingsledare Ewa Myhrén avslutande.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Bengtsson,

förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen,
0490-25 41 07,
magnus.bentsson@vastervik.se

Ewa Myhrén,

utbildningsledare barn- och utbildningsförvaltningen,
0490-25 46 26,
ewa.myhren@vastervik.se

Samuel Mattsson,

utredningssamordnare barn- och utbildningsförvaltningen,
0493-21 493,
samuel.mattsson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.