Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Juridisk granskning om kommunens inblandning i Slottsholmen med mera klar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-03-06

Den juridiska utredning som Västerviks kommun tillsatte den 12 december 2017 med anledning av uppgifter som framkommit i Svt-programmet Uppdrag Granskning är nu klar. Advokatfirman Gärde & Partners har gått igenom samma uppgifter som TV-redaktionen har haft tillgång till och har granskat om några fel eller olämpligheter har förekommit i kommunens hantering. Resultatet av granskningen är att kommunens formella hantering av viktiga beslut i projekten kring Slottsholmen och Västerviks Flygplats har gått korrekt till, men det finns enskildheter som får kritik och förtjänar viss eftertanke. 

- Det är bra att vi har fått den här rapporten från juristerna nu innan programmen sänds under de kommande veckorna, säger kommundirektör Anders Björlin på Västerviks kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl (S) fattade beslut om utredningen på delegation, beslutet löd: ”Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en utredning med anledning av uppgifter (som framkommit vid SVT:s granskning av Västerviks kommun) som kan föranleda åtgärder från kommunens sida, samt att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att anlita en extern konsult för utredningsuppdraget.”

Advokatfirman Gärde & Partners avropades från SKL:s avtal om juridiska tjänster. Ett tilläggsdirektiv har därefter getts till advokatbyrån, med tre frågor:

  1. Har förfarandet varit juridiskt korrekt?
  2. Har förfarandet varit lämpligt?
  3. Bör kommunen vidta några åtgärder?

Nu är Gärde & Partners utredning färdig och resultatet är lämnat till kommunen i en 50 sidor lång rapport. Rapporten har föredragits för kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde under tisdagen för att styrelsen skulle få informationen allra först.

De fyra huvudområden som Gärde & Partners har granskat är följande:

  • Påstående om felaktigheter i samband med utlämnande av allmänna handlingar.
  • Förfarandet vid exploateringen av fastigheten Slottsholmen 1.
  • Förfarandet kring möjlig exploatering på fastigheten Tändstickan 7.
  • Förlängningen av landningsbanan på Västerviks Flygplats.

Granskningen har gått till så att Gärde & Partners har tagit del av samtliga handlingar som Uppdrag Granskning har begärt ut. Advokatfirman har också tagit del av de intervjuer som Uppdrag Granskning har gjort med kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens andre vice ordförande Harald Hjalmarsson och med kommunstyrelsens förvaltningsledare Ulf Kullin. Dessutom intervjuade advokatfirman själva både Harald Hjalmarsson och Ulf Kullin. Därefter har Gärde & Partners granskat materialet i relation till tillämplig lagstiftning.

Resultaten av juridiska granskningen är att kommunens beslutsprocesser och uppföljningsansvar skötts på både lagligt och lämpligt sätt, men att det finns omständigheter där kommunens hantering bör föranleda ändrade arbetssätt och förtydligade rutiner. Sådana exempel är när ett friköp av en tomträtt sker så bör en oberoende värdering göras av fastigheten i framtiden och rutiner bör tydliggöras och förenklas för hur utlämnande av allmänna offentliga handlingar ska gå till. Ett annat område som advokatfirman Gärde & Partners ger råd kring är hur roll- och arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän bör förtydligas.

Den kritik som kanske är allvarligast rör den specifika hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar från kommunstyrelsens andre vice ordförande, där kommunstyrelsen ges två exempel på rättsliga åtgärder som kan vara aktuella.

För mer information, kontakta gärna

Anders Björlin

Kommundirektör
Telefon: 0490-25 41 07
Mejl: anders.bjorlin@vastervik.se

Resultaten i rapporten i korthet:

Utlämnande av allmänna handlingar

Ett sakförhållande som granskats är när kommunstyrelsens andre vice ordförande ändrat i allmänna offentliga handlingar innan de lämnades ut till Uppdrag Granskning. Advokatfirman kommer fram till att det finns anledning att ifrågasätta om hanteringen har varit korrekt. Möjliga rättsliga konsekvenser är enligt Gärde & Partners dels att Justitieombudsmannen kan öppna ett granskningsärende och ge kritik åt både Västerviks kommun och kommunstyrelsens andre vice ordförande. Och dels att handläggningen av utlämnandet av handlingarna skulle kunna bedömas som tjänstefel av kommunstyrelsens andre vice ordförande enligt Brottsbalken 20 kap. 1§.

När det gäller eventuella tjänstefelet med utlämnandet av handlingar konstaterar advokatfirman att det inte finns anmälningsplikt för kommunen, men att det inte måste innebära att kommunen inte ska välja att inte anmäla. Kommunstyrelsen får själv avgöra om den vill agera.
Advokatfirman Gärde & Partners ger ett förslag om förtydligande och förenklande av rutin för utlämnade av allmänna handlingar och att det är viktigt att en sådan rutin blir väl känd i organisationen.

Exploateringen av fastigheten Slottsholmen 1

Ett påstående från Uppdrag Gransknings intervjuer är att inga andra aktörer än ALM Equity och Björn Ulvaeus har fått erbjudande om att köpa Slottsholmen. Enligt Advokatfirman Gärde & Partners har det dock inte funnits någon skyldighet för kommunen att tillämpa Lagen om offentlig upphandling på någon del av försäljningen eller exploateringen av Slottsholmen.
Advokatfirman kommer dock med en rekommendation till kommunen att i framtida friköp av tomträtter på kommersiella fastigheter ta in en oberoende värdering för att undvika påståenden om för låga försäljningsvärden, samt för att undvika risken för rättsprocesser och minskat förtroende när enskilda hävdar att otillåtet stöd givits genom ett för lågt försäljningsvärde.

Vidare från advokatfirmans utredning: Plankostnaden/Planavgiften bedöms vara rimlig i förhållande till att exploatören tagit merparten av kostnaderna för arbetet med att ta fram detaljplanen. Det faktum att det som från början kallades ett hotell sedermera blivit bostadsrätter går inte att anmärka på ur juridisk mening, då detaljplanen medger byggnation av bostadsrätter. Om exploateringsavtalet inte fullföljs, det vill säga om exploatören avviker från den fördelning som framgår av avtalet, kan parterna förhandla om justerad ersättning för marköverlåtelsen.

Fler punkter från Gärde & Partners rapport: Uppdrag Granskning hävdar att projektet på Slottsholmen har fördyrats för Västerviks kommun. Fördyringarna kommer från kostnader som helt enkelt inte beräknats rätt i kalkylen för byggnation av gångbana på klaffbron över Stora Strömmen.

Kommunen har en helhetsbudget för projektet vid Slottsholmen och än har inte budgeten i sin helhet överskridits. Att vissa kostnadsposter överskridits utgör ej skäl för att informera kommunstyrelsen särskilt. Projektet är inte avslutat och uppföljning och redovisning enligt investeringspolicyn är därför inte ännu aktuellt.

Sammanfattningsvis bedömer Gärde & Partners att kommunstyrelsen har en tillräcklig ledningsfunktion för samordningen, övervakningen och uppföljningen av verksamheten med projektet Slottsholmen. Det finns därför inget som tyder på att kommunstyrelsen ej fullgjort sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen, säger advokatfirman.

Förlängningen av landningsbanan på Västerviks Flygplats

Under granskningen av kommunens handlingar kring beslut förlängning av landningsbanan på Västerviks Flygplats har Advokatfirman Gärde & Partners funnit att kommunstyrelsens andre vice ordförande varit starkt engagerad i att få till ett investeringsbeslut. Det har även framkommit att dåvarande förvaltningschefen varit inblandad i framtagandet och/eller författandet av ett utkast till insändare som sedan skulle undertecknas av representanter från näringslivet.

Det framgår av ett e-postmeddelande som sändes till näringslivet att dåvarande förvaltningschefen på uppdrag av kommunstyrelsens andra vice ordförande drev opinion i en typiskt sett politisk fråga. Mot bakgrund av detta har det dels uppstått frågor kring vilka handlingar som kan accepteras mellan de kommunala politikerna, kommunens tjänstemän och utomstående personer, och dels om det uppstått någon form av jävs- och/eller mutsituation mellan inblandade parter.

Det finns två scenarier kring hur det hela gick till i diskussionerna mellan dåvarande förvaltningschefen och kommunstyrelsens andra vice ordförande. Då advokatbyrån inte haft möjlighet att intervjua den tidigare förvaltningschefen har svårigheter uppstått för byrån att i denna del göra en oberoende granskning. Byrån har därför utgått från båda scenarierna och gett en bedömning utifrån dem båda.

  1. Har kommunstyrelsens andra vice ordförande gett i uppdrag åt förvaltningschefen att skriva och skicka förslaget till insändare, det vill säga skapa opinion, är detta olämpligt dock inte olagligt. Olämpligheten består i att tjänstemäns uppdrag är att förse politiker med beslutsunderlag och att verkställa de beslut som politiker har fattat beslut om.
  2. Har däremot den före detta förvaltningschefen på eget bevåg författat utkastet har han gått utanför vad som gäller för hans befattning i kommunen. Agerande faller utanför en tjänstemans uppgifter om han valt att företräda och ta del i en typiskt sett politisk fråga.

Advokatbyrån betonar att det är viktigt att kommunen har en utarbetad väl förankrad arbets- och rollfördelning mellan tjänstemän och den politiska ledningen. Tydliga roller skapar en effektiv, rättssäker och kvalitativ ledning som minimerar risken för att dylikt händer igen.
Då tjänstemannen inte längre är anställd av kommunen är det inte aktuellt med några arbetsrättsliga åtgärder.

Vidare i granskningen kring besluten om förlängning av landningsbanan på flygplatsen menar advokatfirman att det inte framkommer något belägg för att förlängningen av landningsbanan skulle ha medfört nytta för kommunstyrelsens andre vice ordförande eller någon till honom närstående. Vidare har det inte framkommit något som tyder på att besluten inte är fattade i rätt ordning. Det finns således inget som tyder på att reglerna om jäv blivit tillämpliga, enligt advokatfirman.

Det har inte heller framgått några indikationer på att kommunstyrelsens andre vice ordförande i sin relation med Björn Ulvaeus gynnats på något otillbörligt sätt. Det finns inget som tyder på att andre vice ordföranden och Björn Ulvaeus relation skulle inneburit något illojalt eller felaktigt handlande i juridisk mening.

Uppdrag Granskning har ställt frågor om flygtransporter med flygplan baserat på Västerviks Flygplats. UG hävdar att den aktör som kommunen anlitat för flygtransport saknat erforderliga tillstånd och att kommunen således åkt ”svartflyg”. Utredaren har inte kunskap om transportören saknar erforderliga tillstånd, utan har kort redogjort för vad som gäller: Vad gäller flygtillstånd så finns en omfattande reglering. Det huvudsakliga syftet med tillstånd för att bedriva kommersiell trafik är att upprätthålla säkerheten. Behovet av tillstånd vid transporter med en privatflygare som man känner är dock inte lika stora. I sådana situationer har passageraren en större möjlighet att avgöra om flygningen är säker eller inte. Det bör därför inte krävas något tillstånd i det fallet när passageraren tillhör pilotens närståendekrets och den ersättning som utges motsvarar de direkta flygkostnaderna och delas lika mellan de ombordvarande.

Advokatfirman har i sin granskning utgått ifrån att kommunen varit i god tro om att aktören haft det tillstånd som behövs för att bedriva kommersiell trafik. Av granskningen har det inte framkommit något som tyder på att det förelegat någon skyldighet för kommunen att kontrollera att nödvändiga tillstånd finns. Denna skyldighet torde ligga på aktören ensamt. Däremot i framtiden kan det vara en fördel att försäkra sig om detta för att transporterna ska bli så säkra som möjlig.

Fastigheten Tändstickan 7

Den sista delen i Advokatfirman Gärde & Partners juridiska granskning handlar om att Uppdrag Granskning i intervjuer med kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande har ställt frågor huruvida andre vice ordföranden haft privata intressen eller engagemang i en möjlig exploatering på fastigheten Tändstickan 7, som ligger i anslutning till Västerviks gästhamn. Som det förstås är UG:s syfte att undersöka om det föreligger en jävssituation. Bakgrunden till UG:s frågor synes vara mejlkorrespondens som tillhör andre vice ordföranden och UG har särskilt syftat på två meddelanden där hotell på området diskuteras.

Advokatbyrån menar att innehållet i meddelandena (och faktumet att det var dessa mejl där visst innehåll doldes) är besvärande för kommunstyrelsens andre vice ordförande och talar inledningsvis för att han har haft eget intresse i förhandlingarna kring Tändstickan 7. Dock finns inte något klart bevis att sådant eget intresse förelegat eller för att han på annat sätt ska ha fått vinning i förhandlingarna kring fastigheten.

Det bör understrykas att fastigheten överläts mellan två privata aktörer och kommunen har inte haft med överlåtelsen att göra. Det har inte heller framkommit att kommunstyrelsens andre vice ordförande för kommunens räkning deltagit i handläggning av eller fattat beslut i ärenden som rör fastigheten. Det är därför inte visat att han åsidosatt någon lagreglering eller agerat otillbörligt.

Dock poängterar advokatbyrån att en person som kommunstyrelsens andre vice ordförande alltid måste vara transparent när det gäller vilka ärenden som drivs på uppdrag av kommunen och när han agerar i egenskap av privatperson eller oppositionsråd.

Ladda ner hela Advokatfirman Gärde & Partners rapport ”Granskning med anledning av uppgifter som framkommit vid Sveriges Televisions granskning av Västerviks kommun” (pdf 1 MB)

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun