Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lindögården övergår i kommunal regi

Lindögården, kontaktsida

Lindögården
Lysingsvägen 8C
593 53 Västervik

Samordnare

0490- 25 53 46

Kök 

0490- 25 53 71

Tf Enhetschef

Pernilla Von Der Geest
0490-25 53 75
pernilla.von-der-geest@vastervik.se

Områdeschef

Annica Mässing
0490-25 53 96
annica.massing@vastervik.se

Tf Områdesassistent

Martina Lundin
0490-25 53 93
martina.lundin@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-08-07

Sedan äldreboendet Lindögården i södra Västerviks privata ägare Polstjärnan AB gick i konkurs i våras har Västerviks kommun jobbat med att ta över driften på boendet. Efter övergången, som skedde 1 juli 2019, har brister i delar av verksamheten uppmärksammats och kommunen har nu lex Sarah-anmält två olika händelser som ska utredas. I båda fallen rör det sig om anhöriga som på olika sätt har larmat om missförhållanden. Vi har också tittat på de avvikelserapporter som gjorts av den egna personalen och har redan nu inlett flera viktiga åtgärder.

Genomförda åtgärder

  • Informationsmöten med anhöriga och personal.
  • Genomgång av tidigare avvikelserapporter.
  • Vi har anställt en extra kock att frigöra tid för annan personal att arbeta med omvårdnad.
  • Vi har anställt en extra vårdpersonal för att avlasta kvällspersonal.
  • Vi har påbörjat en översyn av hela verksamheten för att öka kvaliteten.
  • Två allvarliga händelser har lex Sarah-anmälts, vilket innebär att händelserna genomgår fördjupade utredningar vars resultat också kan användas i förbättringsarbetet.

En ny chef ska tillsättas och förbättringsarbetet kommer att följas upp och kommuniceras till boende och anhöriga efter hand.

- Vi vill påpeka att de anmälda missförhållandena inte är representativa för Lindögårdens verksamhet i stort. De åtgärder som nu görs hoppas vi blir en bra ny start för både personal och boende. Det är vår målsättning att fortsätta förbättra verksamheten så att alla ska kunna känna sig trygga och säkra på våra äldreboenden, säger Vivi-Ann Blomqvist, tillförordnad socialchef på Västerviks kommun.

Fakta lex Sarah

Lex Sarah är en är en bestämmelse inom omsorgsområdet som har som mål att skydda omsorgstagare från missförhållanden genom att med sitt regelverk bidra till utveckling av verksamheterna, att se till att rätta till eventuella missförhållanden, samt att se till att missförhållanden inte sker igen.

Den nu gällande versionen av lex Sarah, som hör ihop med Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), trädde i kraft 2011. Lex Sarah uppdaterades även 2013 med tillägg om den då nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Alla som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Klagomålen kan komma från bland annat vård- och omsorgstagare och deras närstående, samt även från personalen.

Bestämmelserna om lex Sarah innehåller flera skyldigheter: 

  • Man har enligt lex Sarah skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden och det gäller alla som har uppgifter inom verksamheten.
  • Den som bedriver en verksamhet är även skyldig att själv först utreda en lex Sarah-rapport och därefter att avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.
  • Den som bedriver en verksamhet är skyldig att anmäla ett utrett missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till IVO. Med anmälan ska utredningen bifogas.

Läs gärna också Socialstyrelsens handbok om lex Sarah

Lindögården, kontaktsida

Lindögården
Lysingsvägen 8C
593 53 Västervik

Samordnare

0490- 25 53 46

Kök 

0490- 25 53 71

Tf Enhetschef

Pernilla Von Der Geest
0490-25 53 75
pernilla.von-der-geest@vastervik.se

Områdeschef

Annica Mässing
0490-25 53 96
annica.massing@vastervik.se

Tf Områdesassistent

Martina Lundin
0490-25 53 93
martina.lundin@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun