Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vårt hållbarhetsarbete

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vi har ambitiösa mål inom miljöområdet och har även gått med i Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Bolaget har åtagit sig att till 2030-12-31 bli netto fossilbränslefritt.

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar (NKI/SKI). Bolagets mål är att vara bättre än energibranschens genomsnittsvärde.

Inom arbetsmiljö är bolagets mål att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta har bland annat inneburit stora satsningar på friskvård och två timmars obligatoriskt träning på arbetstid varje vecka.

Våra fjärrvärmeanläggningar använder huvudsakligen skogsflis och utsorterat avfallsbränsle som en del av kretsloppet. Vid Stegeholmsverket i Västervik produceras samtidigt el.

Inom affärsområde Avfall & Återvinning har vi ett system för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI). Vi erbjuder också utökad hämtning av matavfall i papperspåsar. Detta matavfall går sedan vidare till biogasproduktion. Vid bolagets fem bemannade återvinningsgårdar kan våra kunder lämna bland annat grovavfall, el- och elektronikavfall och annat farligt avfall för återvinning eller destruktion.

Vid våra vattenverk producerar vi ett friskt och nyttigt dricksvatten till en stor del av de boende i Västerviks kommun. Genom UV-rening kan vi minska klorering och andra kemikalier vid dricksvattenproduktion och eliminerar samtidigt risken för spridning av olämpliga mikroorganismer såsom Cryptosporidium, som tidigare gjort många sjuka i andra svenska kommuner. I våra avloppsreningsverk renar vi sedan avloppsvattnet och skonar på det sättet hav och sjöar i kommunen från onödig miljöbelastning.

Vid Lucerna avloppsreningsverk i Västervik rötar vi avloppsslammet och producerar då biogas som renas och uppgraderas till fordonsdrivmedel för bilar och bussar i regionen. Rötat avloppsslam komposteras sedan tillsammans med park- och trädgårdsavfall från vårt affärsområde Entreprenad på Målserums avfallsanläggning. Den färdiga kompostjorden nyttjas sedan till exempel vid sluttäckningen av den gamla deponin vid Målserums avfallsanläggning och kommer på sikt att säljas som anläggningsjord.

Inom affärsområde Elnät sköter vår personal på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt om eldistributionen inom det obemannade systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB:s elnätskoncessionsområde, som omfattar Västerviks stad med omnejd, samt skärgård och landsbygd öster och en bit söder om Västervik. Vi sköter även om all gatubelysning i hela Västerviks kommun och byter där successivt ut ljuskällor och armaturer till moderna miljö- och energieffektiva sådana med LED.

Den el som säljs av oss är 100% förnybar.

Affärsområde Entreprenad sköter om kommunens gator och vägar, parker, tätortsnära skogar, naturreservat, gräsytor, vinterväghållning med mera på ett modernt effektivt och så miljöanpassat sätt som möjligt.

Bolaget bygger vidare ut optofiberbaserat bredband i snabb takt, med slutmålet att samtliga hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet att ansluta sig till detta. 2020-12-31 kunde 95 % ansluta sig till oss eller någon annan bredbandsleverantör.

Gemensamt för bolaget finns en marknads- och kundserviceenhet som servar alla våra kunder och kommuninvånare med en lokalt bemannad kundservice samt en stab. Fakturering sker om möjligt på samma faktura, för alla de produkter och tjänster bolaget levererar. Målet är att uppfylla kundernas behov och få nöjda kunder.

Sidan senast granskad den 18 februari 2021
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB