Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ersättning för enskild VA-anläggning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Då ett verksamhetsområde för VA fastställs ordnas en allmän Va-lösning. Alla fastighetsägare har rätt att använda den allmänna Va-anläggningen och ska vara med och betala avgifter för den. Det innebär att enskilda anläggningar inte längre är till nytta, de har blivit ”onyttiga”. I vissa fall kan man få ersättning för en onyttigbliven enskild anläggning. Den ersättningspraxis som vuxit fram är restriktiv men vi kan göra en prövning i varje enskilt fall.

Enskilda avloppsanläggningar

Din avloppsanläggning får inte vara äldre än 10 år. Den ska vara godkänd av kommunens miljö- och byggnadsnämnd och du ska kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Avdrag på värdet görs med 10% för varje år anläggningen har funnits fram till att du kopplas in på det allmänna Va-nätet. Ersättning ges normalt inte för två- och trekammarbrunnar med efterföljande infiltration, då de räknas som primitiva anläggningar (även om de är godkända av miljö- och byggnadsnämnden). Slutna system, där både WC- och BDT-vatten går till en sluten tank kan i vissa fall vara ersättningsgrundande. Detsamma gäller minireningsverk.

Enskilda vattenanläggningar

Din vattenanläggning får inte vara äldre än 20 år. Den egna vattenkällan ska ha god tillgång till vatten av god kvalitet. Om det finns risk för exempelvis saltvatteninträngning vid stort uttag, eller om vattenkällan på andra sätt bedöms kunna påverkas av omgivningen ersätts den inte.

Gemensamhetsanläggningar

I princip gäller samma saker som för enskilda anläggningar, dock med den skillnad att det i första hand är ledningsnätet som bedöms. Ledningsnätet får inte vara äldre än 30 år. Endast verkliga kostnader ersätts och inga ideella arbetsinsatser. Om anläggningen är gemensam ser vi gemensamhetsanläggningens samfällighetsförening som den som ska söka och få ersättning i första hand, ej de ingående fastigheterna.

Ansökan och prövning

Ansökan om ersättning kan tidigast lämnas in i samband med att anslutning ska ske. Ansökan ska alltid innehålla:

  • fastighetens beteckning och adress
  • uppgift om fastighetsägare med kontaktuppgifter
  • beskrivning av anläggningen med bl a installationstidpunkt och verifikat på kostnader (saknas kvitton görs en bedömning)
  • för avloppsanläggning även tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden
  • för vattenanläggning även aktuell rapport från dricksvattenanalys utförd på ackrediterat laboratorium samt bedömning av kapacitet
  • övriga uppgifter som du vill åberopa.

Vi betalar ut eventuell ersättning efter det att anslutning skett. Avdrag görs inte på anläggningsavgiften utan utbetalning sker särskilt.

Ansökan skickas till Västervik Miljö & Energi AB, Box 25, 593 21 Västervik.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB