Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Världsvattendagen

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2019-03-19

 

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Under årets tema; ”Leaving no one behind” ligger fokus på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla. Vem du än är, vart du än är, är vatten är din mänskliga rättighet.

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Till­gång till rent vat­ten är grundläg­gande för alla samhällen, och brist på rent vat­ten får kon­sekvenser inom många om­rå­den.

Ofta är det kvin­nor och barn som drab­bas hår­dast. På många håll i världen är det kvin­nors och flick­ors ans­var att hitta och hämta vat­ten. Det in­nebär ofta långa van­dringar varje dag där de måste bära tunga vat­ten­dunkar i svår ter­räng. Att hämta vat­ten tar så my­cket tid och kraft att flickor mis­sar vik­tig skoltid och kvin­nor har svårt att jobba eller vara ak­tiva i samhäl­let. 

  • I många fall läg­ger kvin­nor upp till fyra tim­mar om da­gen på att hämta vat­ten.
  • För 263 miljoner män­niskor tar det minst 30 mi­nuter att hämta vat­ten.
  • I 8 av 10 hushåll som sak­nar rent vat­ten i närom­rådet är det flickor och kvin­nors ans­var att hämta vat­ten.

Bris­ten på rent vat­ten påverkar in­di­viders liv och samhäl­lens utveck­ling. Rent vat­ten är helt grundläg­gande för ekonomisk utveck­ling, sjukvård, ut­bild­ning, kvin­nors rät­tigheter och män­niskors hälsa.

Visste du att...

  • 844 miljoner män­niskor sak­nar till­gång till rent vat­ten. Det är näs­tan var tionde per­son av världens be­folkn­ing.
  • 2,3 miljarder män­niskor har inte till­gång till nå­gon toalett. Det är mer än en tred­jedel av världens be­folkn­ing.
  • Nästan 290 000 barn dör varje år av di­arré som or­sakats av smut­sigt vat­ten och dålig san­itet. Det in­nebär runt 800 barn varje dag.

Källa: Wateraid

Mer om Världsvattendagen

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I 2019 års tema, ”Leaving no one behind”, ligger fokus på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla! Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 (SDG 6) som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030. UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB