Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Här förklarar vi olika begrepp som förekommer inom elhandeln. Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Abonnemang

  Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

 • Allmänna avtalsvillkor

  En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

 • Anläggning

  Avser din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

 • Anläggnings id, anl. id

  En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggnings id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

 • Anläggningsadress

  Gatuadressen till din anläggning.

 • Anvisat elhandelsföretag

  Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

 • Användning; avläst

  Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

 • Användningsprofil eller -kurva

  Visar hur din användning av el varierar under året.

 • Avläsning

  En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

 • Avläsning; fjärr-

  Automatisk avläsning av din elmätare.

 • Avläsning; manuell

  Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

 • Avläsning; slut-

  En avläsning av mätarställningen på din elmätare, till exempel när du säger upp ditt elnätsavtal eller när mätaren byts ut.

 • Bekräftelse (-brev)

  Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

 • Betalningsansvarig

  Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

 • Elberedskapsavgift

  Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

 • Elcertifikatavgift

  Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

 • Elhandel

  Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för det du ska betala till elhandelsföretaget.

 • Elhandel; beräknad årskostnad

  En beräkning av den totala kostnad du betalar till elhandelsföretaget på ett år.

 • Elhandelsavtal

  Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du använder.

 • Elhandelsföretag

  Det företag som du köper din el av.

 • Elmarknad

  Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

 • Elmätare

  Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowatt timmar (kWh).

 • Elnät

  Under rubriken "Elnät" på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el.

 • Elnät; beräknad årskostnad

  En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretaget på ett år.

 • Elnätsavtal

  För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

 • Elnätsföretag

  Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

 • Elområden

  Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Du kan fortsatt välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el. Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska Kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas.

 • Elsäkerhetsavgift

  En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

 • Elöverföring

  Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för "Elöverföring".

 • Energiskatt

  En statlig skatt på förbrukad el (uttrycks i öre per kWh).

  Skatten tas ut av elnätsbolaget från och med 2018-01-01

 • Faktura

  Varje månadsskifte ska ditt elnätsföretag samla in ett mätvärde från din elmätare. Mätvärdet ligger till grund för faktureringen från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I undantagsfall har företagen rätt att skicka dig en preliminär faktura baserad på din elanvändning föregående period. Det är dock inte säkert att du får en faktura varje månad.

 • Fast avgift

  En fast avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut om ni avtalat om det, eller om du fått information om det som anvisad elhandelskund.

 • Fast elpris

  Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period, 1, 2 eller 3 år.

 • Huvudsäkring

  Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

 • Högpris

  Pris för perioder med hög belastning på elnätet, det vill säga när landets elförbrukning är hög.

 • Inflyttningsavgift

  En avgift som elnätsföretaget kan ta ut vid inflyttning.

 • Jämförpris

  Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och
  20 000 kWh/år.

 • Kilowatt timme kWh

  Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowatt timmar. En kilowatt timme används till exempel när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar.

 • Konsumenternas energimarknadsbyrå

  Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder dig i olika frågor på bland annat elmarknaden. Byrån har inrättats för att stärka konsumentskyddet.

 • Lågpris

  Pris för perioder med låg belastning på elnätet, det vill säga när landets elförbrukning är låg.

 • Mätarställning; avläst

  Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

 • Nätområde

  Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

 • Nätpris

  Det pris du betalar till elnätsföretaget. Oftast består priset av en fast avgift för abonnemang och en rörlig avgift för elöverföring.

 • Nätägare

  Se elnätsföretag.

 • Nätövervakningsavgift

  En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

 • Områdes id

  Kod med tre bokstäver som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. "Områdes id" hittar du på fakturan.

 • Propp

  Se säkring eller huvudsäkring.

 • Rörligt elpris

  Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

 • Slutfaktura

  Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett elhandelsavtal.

 • Säkring

  Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning.

 • Säkringsstorlek

  Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

 • Tillsvidarepris

  Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kan kallas tillsvidarepris. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget meddela om detta minst två månader i förväg.

 • Uppsägningstid

  Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag och undvika onödiga kostnader.

 • Uttagspunkt

  Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

 • Årsförbrukning; beräknad

  Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elförbrukning är på ett år.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB