Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya regler för köldmedier

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-02-19

Med början den 1 januari 2015 gäller mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för mängden köldmedium för bestämning av intervallen för kontroll. Kraven på vilka aggregat som ska kontrolleras för läckage och med vilka intervall återfinns i EU:s förordning 517/2014 (om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006).

Det finns ännu ingen svensk förordning kopplad till de nya begreppen vilket påverkar hur man ska handla för att göra rätt enligt lagstiftningen.

För den årsrapportering som ska göras för 2015 (lämnas in senast den 31 mars 2016) gäller följande:

1. Läckagekontrollen ska göras enligt tabellen nedan.

2. Rapporteringen av kontrollen ska göras enligt gällande svensk förordning (2007:846) vilket liksom tidigare innebär att rapport ska lämnas för de anläggningar som någon gång under året har minst 10 kg köldmedium och omfattas av läckagekontrollen enligt tabellen nedan.

Omfattas anläggningen av läckagekontroll?
CO2e per aggregatKontrollintervall
Under 5 ton Behöver inte kontrolleras
5-50 ton En gång per 12 månader
50-500 ton En gång per 6 månader
Mer än 500 ton En gång per 3 månader

Krav på system för läckvarning

Aggregat som innehåller 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med ett fast monterat läckage-varningssystem. När detta är monterat får kontrollintervallet dubblas från tre till sex månader. Dubbleringen av kontrollintervallet gäller även om aggregat med mindre mängd CO2e utrustas med läckagevarningssystem (frivillig åtgärd).

Hur vet man hur stor mängd CO2e man har?

För att få mängden CO2e multiplicerar man mängden köldmedium med dess GWP-faktor (Global Warming Potential). I tabellen nedan finns de mängder som motsvarar de nya gränserna för några vanliga köldmedier. Där kan man se att aggregat som tidigare inte berördes av kontroll numera ska kontrolleras. Det räcker med att det finns 0,3 kg HFC 23 för att kravet på kontroll av läckage ska gälla. Samtidigt kommer aggregat med 3 kg HFC 134a inte längre att ha krav på kontroll.

Tabell köldmedie

Aggregat med mindre än 3 kg köldmedium men mer än 5 ton CO2e omfattas inte av kravet på läckagekontroll förrän från och med den 1 januari 2017.

Branschen har tagit fram ett hjälpverktyg för att räkna om F-gaser från kg till CO2e.

Förbud att fylla på fluorerade växthusgaser med början 2020

Från och med 2020 får en del nyproducerade köldmedier inte användas för att fylla på viss utrustning. För att förbudet ska gälla ska följande vara uppfyllt:

• Kylsystemet innehåller köldmedier motsvarande 40 ton CO2e eller mer
och
• Det nyproducerade köldmediet har en GWP-faktor större än 2500.

Förbudet gäller inte för utrustning för brandsläckning eller i luftkonditionering eller värmepumpar. I bilaga 1 till EU-förordningen finns den officiella GWP-faktorn för de fluorerade växthusgaser som omfattas av förordningen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.