Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Statliga medel till vattenmiljöprojekt

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-05-19

Länsstyrelsen har beviljat oss statligt stöd för att genomföra två olika lokala vattenvårdsprojekt. Det handlar dels om medel för att minska näringsläckage i Holmån, dels om medel till uppföljande provtagning i större vattendrag som mynnar ut i Östersjön.

Miljöåtgärder Holmån

Länsstyrelsen har beviljat oss 2 620 000 kr till miljöåtgärder för att minska näringsläckaget till den övergödda havsviken Bredvassaviken norr om Loftahammar. Vi planerar att, i samverkan med lokala markägare och lantbrukare, arbeta på liknande sätt som vi gör i pågående projekt runt Gamlebyviken, Loftaån, Storsjön och Kyrksjön.

Området runt Holmån omges till stor del av jordbruksmark och de åtgärder som planeras är markkartering, strukturkalkning, våtmarker, fosfordammar, filterdiken, tvåstegsdiken och ekologiska kantzoner. Staten står för en del av de totala kostnaderna för åtgärderna men markägarna och lantbrukarna kommer också att få stå för en del. Projektet kommer påbörjas sommaren 2022 och pågå till 2024. Det lila området i kartan nedan visar det område som berörs av projektet kring Holmån.

Karta Holmån

Uppföljning av genomförda åtgärder

Vi får också 220 000 kr till uppföljning av redan genomförda miljöåtgärder. Genom provtagning i större kustmynnande vattendrag som Storån, Loftaån och Gamlebyån ska vi undersöka om miljöinsatser som vi tidigare genomfört fått önskad effekt. Tack vare det beviljade statsbidraget finns nu medel för uppföljande provtagning fram till 2025.

Två ansökningar avslogs

Vi hade också i samarbete med lokala intressenter ansökt om medel för lågflödesmuddring i Torrösundet vid Hasselö (495 000 kr) och en ny metod för syresättning av Dynestadsjön (945 000 kr). Länsstyrelsen prioriterade bort dessa ansökningar eftersom projektmedlen är begränsade och andra projekt bedömdes ha högre kostnadseffektivitet.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.